Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Archiwum 2016
Nowy wymiar
Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie


Nowo wybrany Prezes Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego Aleksy Kuc (L) i jego z-ca Eugeniusz Szewczuk (P)

W dniach 26-28 grudnia 2016 roku w Żytomierzu został zrealizowany projekt: „Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie - nowy wymiar”, który w całości, w 100%, został sfinansowany przez zarząd Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Dzięki wsparciu i uprzejmości Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu, projekt urzeczywistniono w budynku tej uczelni.

Przedsięwzięcie  było inicjatywą  pokolenia młodych Polaków  zaangażowanych  w  działalność  Stowarzyszenia  Młodzieży Polskiej  w  Żytomierzu  oraz  Klubu  Stypendystów   Fundacji   Semper   Polonia   Obwodu Żytomierskiego.

Pragnęliśmy podzielić się i przekazać  całej polskiej młodzieży Żytomierszczyzny swoje doświadczenie, wiedzę i możliwości aktywnego działania. 

Bowiem jedno pokolenie liderów młodzieżowych powinno ustępować miejsce swoim następcom na rzecz jeszcze lepszego rozwoju i wprowadzenia nowych dynamicznych zmian w środowisku. Nasza aktywność – to kontynuacja działań przyszłych pokoleń Polaków na Ukrainie.

Tym projektem chcieliśmy zmotywować młodzież polską Żytomierszczyzny do ich pełnej inwencji postawy społecznej, czynnego angażowania się w działalność organizacji polskich, rozważenia perspektyw układania projektów i nawiązania partnerstwa, w celu rozwoju środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie i Ukrainie. 


Podczas zajęć

Projekt miał formę intensywnego trzygodzinnego szkolenia. Wszystkie organizacje polskie obwodu żytomierskiego zostały podzielone w te dni na grupy, tak aby mogła uczestniczyć w projekcie zarówno młodzież z każdej organizacji, jak również młodzież niezrzeszona w żadnej z organizacji z obwodu żytomierskiego. Chcieliśmy dać równe szanse i wszystkim i każdemu.

W toku realizacji projektu  młodzież przedyskutowała problemy, możliwości oraz perspektywy i przyszłość rozwoju Polskości na terytorium Żytomierszczyzny, przeprowadziła SWOT analizę środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie, najpierw w grupach a następnie wspólnie zastanowiliśmy się o silnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach naszego polskiego środowiska. Warto zwrócić szczególną uwagę, że w wielu grupach wśród mocnych stron wymieniono przede wszystkim największą liczebność Polaków w obwodzie żytomierskim w porównaniu do innych obwodów Ukrainy, największą ilość organizacji polskich, natomiast ze słabych stron wymieniono wysoki poziom konkurencji pomiędzy organizacjami polskimi, brak partnerstwa, brak uzupełniania się swoich działaniach i brak zespolenia sił.

Następnie młodzież dowiedziała się o istocie projektu i jego cyklach, o czynnikach wpływających na efektywność sporządzenia i zarządzania projektem, niezbędności przeprowadzenia dokładnej całościowej analizy, konieczności tworzenia drzew problemów i celów, dokładnego zaplanowania wszystkich działań w ramach organizacji projektu, o jego harmonogramie. Mówiono o możliwościach pomiarów rezultatów ilościowych i jakościowych, o budżecie, ewaluacji i o najczęstszych czynnikach decydujących o niepowodzeniu projektów. Rozpatrzono strukturę wniosków projektowych i zasady ich wypełnienia i składania. Podkreślano potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych po to, aby projekty były wyraźnie ukierunkowane i rozwiązywały konkretny problem jak też wagę nawiązywania współpracy i partnerstwa z innymi organizacjami i instytucjami.

Kolejnym punktem szkolenia była symulacja konsultacji społecznych i praca w grupach, w ramach których wszyscy uczestnicy zaczęli opracowywać własne koncepcje projektowe, które po dopracowaniu  będą mogli przekształcić w projekt i wypełnić wniosek o jego dofinansowanie. 

Na zakończenie projektu, w dniu 28 grudnia 2016 roku odbyły się wybory nowego zarządu Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego, na prezesa Klubu został wybrany Aleksy Kuc z Dowbysza, a na zastępcę prezesa - Eugeniusz Szewczuk z Korostenia.

Serdecznie gratulujemy! I życzymy Klubowi pod przewodnictwem nowego zarządu efektywnych nowatorskich innowacyjnych projektów, sukcesów i rozwoju Polskości na Żytomierszczyźnie i Ukrainie! 

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, członkowie Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego

Dziennik Kijowski