Dziś: piątek,
19 stycznia 2018 roku.
Przegląd do nr 560 styczeń 2018 r.
Przeczytaj
NA PRZEŁOMIE ROKU

90 lat temu krakowska gazeta „Niedzielny Dzwon” w rubryce PRZEGLĄD TYGODNIOWY pisała:

POLSKA POLITYKA W ROKU 1927

Jeśli sięgniemy pamięcią wstecz ubiegłego roku 1927, to musimy stwierdzić, że Polska cho­ciaż powoli, ale stale kroczy ku stabilizacji ży­cia politycznego i gospodarczego. Rząd złamał samowolę partyj w Sejmie i poza Sejmem, co jedną część ludności napawa radością, inni znów widzą w tem objawy woj­skowej dyktatury. Zagranica, widząc, że w Polsce zapanował spokój i porządek, zaczęła ją darzyć coraz większem zaufaniem. Ameryka zgodziła się udzielić Polsce poważną pożyczkę stabilizacyjną. Złoty polski więcej nie będzie ulegał wahaniom, gdyż jest oparty na trwałej walucie złotej.

Niemcy, widząc, że Polska jest mocarstwem, z którem nawet Ameryka się liczy, przerwały wojnę celną z Polską i rozpoczęły układy o na­wiązanie normalnych stosunków handlowych.

Rosja sowiecka również dąży do nawiązania z Polską jak najbardziej ścisłych stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych. Na terenie międzynarodowym Polska zy­skała imię państwa pokojowego.

ROSJA

Zagranicą nie ma w 1927 roku epokowych wydarzeń po­litycznych. W Rosji tracą coraz więcej grunt pod noga­mi ci, którzy wzniecili pożar strasznej rewolu­cji i byli dotychczas głównym i pjonieram i ko­munizmu, jak Trocki, Radek, Kamieniew, Zinowjew i inni, przeważnie żydzi. Dziś dyktatorem Rosji jest Stalin, z pocho­dzenia Gruzin. On zdławił opozycję i dąży do normalnych stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych z państwami kapitalistycz­nemi. W Rosji powoli nawiązuje stosunki z cerkwją prawosławną i z chłopami rosyjskimi. Chociaż powoli, ale stopniowo bankrutuje ko­munizm międzynarodowy w Rosji. Nieubłaga­ne prawa życiowe przezwyciężyły szalone ha­sła nieprzytomnych i krwiożerczych komuni­stów. Lud i robotnik rosyjski nacieszyli się już „rajem" bolszewickim — i wracają, więc po­woli do zwyczajów „burżuazyjnych”

(Pisownia oryginału)

Dziennik Kijowski