Dziś: niedziela,
22 października 2017 roku.
Przegląd do nr 553 październik 2017 r.
Witryna
Obwód lwowski w obszarze polskiej pomocy rozwojowej
Wsparcie na rzecz ludności dotkniętej konfliktem

27 lipca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie podpisano umowę, na podstawie której MSZ przekaże UNDP (United Nations Development Programme) na Ukrainie 2 mln zł (ok. 500 tys. USD) na implementację projektu „Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie, edycja II”. Jest to kontynuacja ONZ-owskiego Programu Rozwoju na Ukrainie, na którego realizację Polska przekazała w latach 2015-2016 kwotę 2 936 928 zł.

W ramach drugiej edycji projektu inicjatorzy planują rozszerzyć kompetencje biznesowe, co najmniej, 150 osób wewnętrznie przesiedlonych, a także pomóc we wznowieniu działalności biznesowej co najmniej 40 małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe i zindywidualizowane doradztwo. W ten sposób w zamierzeniach Programu na kontrolowanych przez ukraiński rząd terenach obwodu donieckiego i ługańskiego powstanie ponad 150 nowych miejsc pracy. Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 roku.

W wyniku realizacji pierwszego etapu tego projektu około 200 przesiedleńców i mieszkańców Donbasu nauczyło się pisania planów biznesowych. Oprócz tego w ciągu zaledwie 8 miesięcy udało się pomóc 100 firmom i utworzyć 323 nowe miejsca pracy. Polskie MSZ zapewniło, że Ukraina pozostaje priorytetowym partnerem Polski, dlatego sąsiedni kraj jest gotowy wspierać ukraińską ludność także w przyszłości.

Polska od początku konfliktu aktywnie uczestniczy w dostarczaniu pomocy na rzecz ludności wewnętrznie przesiedlonej z terenów wschodniej Ukrainy oraz ludności ich przyjmującej. W latach 2014 – 2016 w ramach udzielonego wsparcia sfinansowano projekty w zakresie opieki zdrowotnej (m.in. zakup leków, sprzętu medycznego) i schronienia (m.in. wsparcie psychologiczne, opłata czynszów przez uchodźców). W okresach przed zbliżającą się zimą wspierano projekty winteryzacyjne na rzecz przesiedleńców w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim i zaporoskim.

Obok doraźnej pomocy humanitarnej, podejmowane są również działania służące wsparciu procesu reintegracji społecznej ludności wewnętrznie przesiedlonej oraz rozwijaniu możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w ramach przyjmujących ich społeczności. W kilku miastach Ukrainy utworzono centra wsparcia i integracji przesiedlonych rodzin, gdzie udzielana jest pomoc socjalna i psychologiczna. Polska wspiera również samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie.

Oprac. KOS

Dziennik Kijowski