Dziś: niedziela,
22 października 2017 roku.
Przegląd do nr 553 październik 2017 r.
Edukacja
Regulamin stypendialny Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

I semestr roku akademickiego 2017/2018

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania.

Stypendia przyznawane są ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r".

§1

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc stypendialną

 1. O stypendia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” mogą ubiegać się studenci studiów

licencjackich, magisterskich i doktoranckich studiujący w krajach swojego zamieszkania (poza

granicami Polski), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
 • ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
 • mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
 • studiują w szkołach wyższych, wydających dyplomy, uznawane przez ministerstwo właściwe ds. edukacji danego państwa;
 • osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce;
 • posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym;
 • aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę;
 • udzielili co najmniej 10 godzin zegarowych korepetycji uczniom szkół polskich w miejscu swojego zamieszkania. Uczestnicy, tematyka oraz terminy zajęć ustalane są bezpośrednio z dyrekcją wybranej przez studenta szkoły;
 • nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
 • nie ukończyli 24. roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

§2

Tryb ubiegania się o pomoc stypendialna

 1. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ustala i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji (www.pol.org.pl) termin składania wniosków stypendialnych.
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” składa następujące dokumenty:
 • kompletny wniosek stypendialny na aktualnym formularzu, którego wzór zamieszcza się na stronie internetowej Fundacji;
 • kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie;
 • zaświadczenie, wystawione przez władze uczelni, potwierdzające średnią ocen studenta za ostatni semestr nauki;
 • zaświadczenie z uczelni, potwierdzające wysokość otrzymywanego stypendium (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie z uczelni, potwierdzające kontynuację studiów w następnym roku akademickim (dotyczy naboru na semestr jesienny).
 1. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium na pierwszy semestr pierwszego roku studiów poza dokumentami wymienionymi w §2 pkt. 2, dodatkowo dołączają poświadczoną kopię świadectwa maturalnego wraz z wykazem ocen za ostatni rok nauki w szkole średniej.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Kompletny wniosek wraz wymienionymi w §2 załącznikami przesyła się w terminie wskazanym w zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji komunikacie na adres e-mail: stypendia@pol.org.pl w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa.

§3

Zasady przyznawania pomocy stypendialne

 1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
 2. Dokonując analizy i oceny wniosków Komisja uwzględnia:
 • wyniki w nauce wnioskodawcy;
 • aktywność społeczno-kulturalną wnioskodawcy na rzecz środowiska polonijnego oraz jego współpracę z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
 • kierunek studiów;
 • sytuację materialną wnioskodawcy.
 1. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków stypendialnych. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje średnia ocen wszystkich członków Komisji. Stypendia są przyznawane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej.
 2. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w formie imiennej listy stypendystów.
 3. Stypendia przyznawane są na okres I semestru roku akademickiego 2017/2018. Wysokość stypendium wynosi 3 572,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) brutto.
 4. Wypłata stypendiów jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę w umowie stypendialnej. W uzasadnionych przypadkach stypendia są wypłacane w krajach zamieszkania stypendystów.
 5. W momencie przerwania studiów bądź przerwy w nauce (np. urlopu dziekańskiego) stypendysta jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
 6. Studenci realizujący część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju, m. in. w ramach programu Erasmus, zobowiązani są do poinformowania o tym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Tym samym stypendium na okres wyjazdu zostaje zawieszone.
 7. Stypendium może zostać cofnięte w sytuacji:
 • rezygnacji bądź przerwania przez stypendystę studiów;
 • nie wywiązywania się z obowiązków stypendysty wskazanych w §4 niniejszego regulaminu
 • przekazania przez stypendystę dokumentów zawierających niewłaściwe dane i informacje.
 1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
 3. Dokumenty składane w procedurze naboru wniosków stypendialnych nie podlegają zwrotowi.

§4

Obowiązki stypendysty

 1. W czasie pobierania stypendium stypendysta zobowiązany jest do:
 • uczęszczania na wszystkie zaplanowane zgodnie z programem studiów zajęcia;
 • terminowego zaliczania egzaminów;
 • wykonywania uzgodnionych działań na rzecz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” lub instytucji przez niego wskazanej;
 • doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
 • aktywnego udziału w życiu lokalnego środowiska polonijnego;
 • przestrzegania postanowień regulaminu stypendialnego.
 1. Stypendysta kończący dany etap studiów zobowiązany jest do przesłania Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie potwierdzonej kopii dyplomu oraz sprawozdania dotyczącego napisanej i obronionej pracy dyplomowej.
 2. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach promocyjnych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja Stypendialna.
 3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zastrzega sobie prawo do odstępstw od wykazanych w niniejszym Regulaminie wymagań.

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”

ul. Jazdów 10A; 00-467 Warszawa; Tel.:(48)22 628 55 57; fax:(48)22 628 30 2

biuro@pol.org.pl: www.pol.ora.pl: NIP: 526-21-49-912; REGON: 010100610

Dziennik Kijowski