Dziś: wtorek,
20 lutego 2018 roku.
Przegląd do nr 562 – luty 2018 r.
Aktualności
Rynek pracy w Polsce
Ułatwienia pracy dla pracowników sezonowych

Od stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną  zmiany dotyczące zatrudnienia sezonowego i procedury oświadczeniowej dla obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium  Polski.

Jak wynika z danych statycznych w dalszym ciągu rośnie udział obywateli Ukrainy w liczbie wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do lat ubiegłych .

Obecnie polski pracodawca, który chce powierzyć pracę osobie pochodzącej z Ukrainy, musi mieć pewność, że cudzoziemiec posiada prawo do wykonywania pracy oraz legalnego pobytu w Polsce. Utrata jednego z tych tytułów powoduje, że dalsze zatrudnianie Ukraińca nie jest możliwe. Przedsiębiorcy, który zatrudni takiego pracownika bez wymaganych zezwoleń, grożą dotkliwe sankcje – nawet kara ograniczenia wolności.

Legalny pobyt w Polsce

Prawo legalnego pobytu w celu wykonywania pracy w Polsce posiada obywatel Ukrainy, który uzyskał wizę pracowniczą, posiada zezwolenie na pobyt albo przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek zażądać od niego okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce przed dopuszczeniem go do pracy. Jego kopię musi przechowywać przez cały okres powierzania pracy. Na przedsiębiorcy ciąży również obowiązek bieżącego sprawdzania aktualności dokumentów pobytowych cudzoziemca. Takim dokumentem może być kopia paszportu  ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo też kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego.

Zezwolenie na pracę...

Obywatel Ukrainy, który chce świadczyć w Polsce pracę, co do zasady, musi posiadać – oprócz prawa pobytu – przede wszystkim uprawnienie do wykonywania pracy. Takie prawo gwarantuje m.in. zezwolenie na pracę. Wydaje się je na wniosek pracodawcy, na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce, gdzie ma być świadczona praca.

... lub jego alternatywa

Polskie przepisy prawa przewidują jednak pewne ułatwienia związane z legalizacją pracy dla obcokrajowców pochodzących m.in. z Ukrainy. Taką osobę można zatrudnić w oparciu o zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w ramach tzn. procedury oświadczeniowej. Pracodawca rejestruje je w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca jego siedziby.

Nie musi już wtedy wnioskować o zezwolenie na pracę. Ważne jednak, że praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia jest ograniczona czasowo. Łączny okres zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających mu wykonywanie pracy.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zatrudniać pracownika po upływie tego okresu, bez robienia przerwy w zatrudnieniu, musi uzyskać – przed upływem wskazanego okresu 6 miesięcy, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania u niego pracy. Oświadczenie uzyskuje się dużo szybciej niż zezwolenie na pracę, dlatego pracodawcy często korzystają z tej uproszonej możliwości legalizacji pobytu. Rejestracja oświadczenia może się odbyć w zasadzie z dnia na dzień. Teoretycznie na wydanie zezwolenia na pracę czeka się – zgodnie z przepisami – miesiąc. Jednak w praktyce, z uwagi na liczbę składanych obecnie wniosków, trwa to o wiele dłużej – nawet do czterech, pięciu miesięcy.

Zezwolenie na pracę sezonową

Nowelizacją zostanie wprowadzony nowy typ zezwolenia – na pracę sezonową. Wydawać je będzie starosta na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Tego rodzaju zezwolenie będą mogli uzyskać cudzoziemcy mający zostać zatrudnieni przy wykonywaniu prac uzależnionych od zmiany pór roku, tj. prac w sektorach, w których zwiększone zapotrzebowanie na pracowników jest związane z konkretnym okresem w roku ze względu na powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom sezonowym.

Przykładowo są to sektory związane z rolnictwem, ogrodnictwem czy turystyką. W rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy wskazane mają zostać szczegółowe działania zgodnie z podklasami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tylko praca w wyznaczonych podklasach będzie objęta zezwoleniem na pracę sezonową. Co do zasady pracodawca wnioskujący o tego typu zezwolenie będzie musiał uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy).

Przewidywane jest jednak utrzymanie dla obywateli wybranych państw zwolnienia. Lista państw, których obywatele będą objęci preferencjami, zostanie określona w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw pracy. Planuje się zastosowanie ułatwień dla obywateli sześciu państw, w tym Ukrainy, dla których obecnie stosuje się procedurę oświadczeniową.

Zmienią się również przepisy ogólne dla wszystkich typów zezwoleń na pracę, nie tylko na pracę sezonową. Wprowadzone mają zostać m.in. przepisy ułatwiające pozyskiwanie przez wojewodów z ZUS i administracji skarbowej oraz od PIP i Straży Granicznej danych mogących służyć do oceny, czy wniosek o zezwolenie nie jest składany dla pozoru.

Procedura oświadczeniowa

Zacznie również obowiązywać nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Tak jak dotychczas, obcokrajowiec będzie mógł wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (lub kilkoma takimi oświadczeniami) przez okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jednak od 1 stycznia 2018 r. wprowadzona zostanie możliwość, której dotychczas nie było – możliwość odmowy wpisania takiego oświadczenia do ewidencji.

Katarzyna GOSPODAROWICZ
Marta MACYSZYN

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України