Dziś: środa,
24 kwietnia 2019 roku.
Przegląd do nr 589 – kwiecień 2019 r.
Rozmaitości
SZLAKI WĘDROWNE

Przy­ję­ło się, że kolory szlaków pie­szych od­zwier­cie­dla­ją ich stopień trud­no­ści - to jednak nie­praw­da. W przy­pad­ku szlaków pie­szych zna­ko­wa­nych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze kolory zwią­za­ne są z dłu­go­ścią i „waż­no­ścią” szlaku:

- czarny i żółty to krótki szlak doj­ścio­wy (na ich trasie raczej nie po­win­ni­śmy liczyć na atrak­cyj­ne miej­sca­)

- zielony to szlak do­pro­wa­dza­ją­cy do cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc,

- nie­bie­ski to szlak da­le­ko­bież­ny,

- czer­wo­ny to szlak główny, w górach za­zwy­czaj pro­wa­dzi przez naj­wyż­sze punkty pasma.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України