Dziś: niedziela,
21 kwietnia 2019 roku.
Przegląd do nr 589 – kwiecień 2019 r.
Witryna
Wieść z Senatu RP
W IMIĘ WSPARCIA POLSKICH ŚRODOWISK

Do Kancelarii Senatu wpłynęło 600 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Opiewają one na łączną kwotę 329 199 097,89 zł. Zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert.

Nabór został ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Jego celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

W ramach kierunku "Edukacja" wpłynęły 183 oferty na kwotę 101 282 109,30 zł.

W ramach kierunku "Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego" wpłynęło 211 ofert na kwotę 81 554 280,45 zł.

W ramach kierunku "Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania" wpłynęło 99 ofert na kwotę 56 805 294,05 zł.

W ramach kierunku "Media polonijne" wpłynęło 28 ofert na kwotę 32 662 721,46 zł.

W ramach kierunku "Pomoc charytatywna i socjalna" wpłynęło 27 ofert na kwotę 20 688 812,0 zł.

W ramach kierunku "Infrastruktura polonijna" wpłynęły 52 oferty na kwotę 36 205 880,63 zł.

Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Zadania mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Decyzję o zleceniu zadań w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą podejmie Prezydium Senatu w pierwszym kwartale 2019 r.

PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України