Dziś: niedziela,
26 maja 2019 roku.
Przegląd do nr 591 – maj 2019 r.
Konkursy/ Wystawy
UWAGA
WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI

 Z a p r a s z a m y wszystkich - sercem otwartym na oścież do udziału w kolejnej 39. Edycji KONKURSU,

którego celem jest skupienie wokół Wąglan - na naszej Ziemi Wąglańskiej, Białaczowsko-Opoczyńskiej - wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki.

Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego świata. To podniesienie ich prestiżu i wizerunku wśród naszego polskiego społeczeństwa, w tzw. Małych Ojczyznach. Pielęgnacja i rozsławianie go w całym polonijnym świecie. Umożliwienie poetom i miłośnikom poezji wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych wierszy we wspólnej, pokonkursowej książce!

W każdej kategorii przyznajemy po 3 nagrody: I - 500 zł, II - 400 zł, III - 350 zł oraz po 5 równorzędnych wyróżnień, po 300 zł każde. Łączna pula nagród pieniężnych, rzeczowych i książkowych wynosi 7600 zł (siedem tysięcy sześćset złotych).

Wiersze prosimy nadsyłać na podany niżej adres pocztą tradycyjną, w wersji papierowej w 3 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Po 3 wiersze z każdej kategorii (tematyka dowolna!). Wiersze powinny być opatrzone godłem autora (lub tzw. pseudonimem literackim). Powinny zawierać umieszczone w mniejszej, oddzielnej kopercie dane autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania, województwo oraz numer telefonu. Wszystko może być przysłane razem - w jednej, większej, wspólnej kopercie z wierszami! Termin nadsyłania upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego!). Wiersze otrzymane po tym terminie zostaną automatycznie włączone do kolejnej edycji. Prosimy o dopisanie na kopercie kategorii: „Poezja rymowana” lub „Poezja biała”.

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
Prezes Zarządu Krystyna Jóźwik
Wąglany 50
26-307 Białaczów
woj. Łódzkie
tel. (44) 758-12-31

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України