Dziś: sobota,
26 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
20 lat temu
28 lat temu „DK” pisał:

W listopadowym numerze gazety z 1992 r. czytamy:

… W trudne czasy faktycznego zmartwychws­tania polskiej mniejszości narodowej na terenie Ukrainy z popiołów wyniszczenia fizycznego, ruiny, samo rezygnacji i wymuszonego zapom­nienia języka, kultury, tożsamości narodowej – sprawą najpierwszą i najważniejszą staje się przywrócenie znajomości języka ojczystego jako podłoża całokształtu duchowego odrodzenia osobowości.

Związek Polaków na Ukrainie wystąpił z inic­jatywą przeprowadzenia w Kijowie szeroko po­myślanej narady nauczycieli z różnych regionów Ukrainy. Główną intencją tej narady było dążenie do rozbudowy kształcenia językowego jako podstawy kulturowego odrodzenia polskości.

Stwierdzono, iż spostrzegane ostatnio ogromne zainteresowanie językiem polskim i kulturą polską zarówno dorosłych, jak i dzieci, spowodowało żywiołowy rozwój rozmaitych form nau­czania: poprzez przeróżne kursy funkcjonujące przy stowarzyszeniach polskich, różne pod względem czasu nauczania i programowego zasięgu – od szkółek niedzielnych, kursów fakultatywnych i lektoratów do wprowadzenia języka polskiego w początkowych klasach liceów, pomijając już wykładanie języka polskiego jako podstawowego w dwóch szkołach polskich Lwo­wa i na wydziałach filologicznych uniwersytetów w Kijowie i Lwowie. Całej tej sytuacji nie odpowiada jednak obecny stan w organizacji nauczania tej dziedziny. Zebrało się tu niemało problemów i wiele z nich wymaga natychmias­towego rozwiązania.

Zasadniczym tematem obrad miały być kwes­tie metodyczne. Tak wynikało, przynajmniej, z referatu wygłoszonego przez dr. Stanisławę Lewińską „Język polski na Ukrainie. Niektóre aspekty metodyki nauczania i wykładania”. Prelegent poruszyła szeroki wachlarz problemów do­tyczących sprawy kształcenia językowego w warunkach Ukrainy, począwszy od konkretnych metodyk stosowanych w różnych działach nauki o języku do aspektów psycholingwistycznych, etycznych, estetycznych etc.

Drugi referat p. J. Jaworskiej poruszył również bardzo konkretne sprawy powiązane z metodyką i programem nauczania. Domino­wała tu idea konieczności wykorzystania przy nauczaniu języka polskiego, (jako drugiego języka), wiadomości o językach ukraińskim i ro­syjskim pełniących funkcje podstawowych języków w warunkach naszego kraju i stosowaniu metody zestawno-porównawczej. Kwestie metodyczne nie były jednak jedynym tematem spotkania. W znacznie większym może nawet stopniu uwagę obecnych absorbowały globalne problemy organizacji całej sprawy nau­czania poruszane w wystąpieniach konsula Tomasza Leoniuka, prezesa ZPU Stanisława Szałackiego, Neoniły Romanowej i innych…

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України