Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
100 lat!
Jubileusz 70. urodzin prof. Rościsława Radyszewskiego

Członek korespondent NAN Ukrainy, dr hab. filologii, prof.  Rościsław Radyszewski – to postać doskonale znana na Ukrainie i w Polsce. Już niemal pięćdziesiąt lat niestrudzenie i owocnie pracuje on na niwie literatury. To jeden z najwybitniejszych współczesnych polonistów na Ukrainie, który stworzył w Kijowie ośrodek integrujący polonistów z całej Ukrainy. Pod jego pieczą napisano wiele prac doktorskich i magisterskich. Utworzona w roku 1999 Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, pracą której do dziś on kieruje, stała się centrum badań polonistycznych na Ukrainie, grupując wokół siebie najlepszych specjalistów z tej dziedziny.

„Ukraińska polonistyka jest jedną z najstarszych w świecie” - pisze prof. Radyszewski, w swoim wyniosłym dziele pt. „Ukraińska poloni­styka: problemy, szkoły, sylwetki” - dzięki któremu mamy dziś całościowe widzenia chronologiczności tej dziedziny na Ukrainie, jaka bierze swój początek od „Katedry Historii i Literatur Gwar Słowiańskich” utworzonej jeszcze w 1842 roku.

Aczkolwiek nie tylko tematyka polska pasjonuje Jubilata. Znakomitym jest jego wkład do rozwoju ukraińskiego literaturoznawstwa. Kiedy, w 1999 roku, powierzono mu funkcję dyrektora Międzynarodowej Szkoły Ukrainistyki przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy faktycznie przekształcił ją w pełnowartościową instytucję badawczą, która pod jego kierownictwem wydała szereg utworów i prac naukowych wcześniej nieznanych ukraińskich autorów. Pod jego redakcją regularnie publikowana jest seria opracowań analitycznych pt.: „Studium z ukrainistyki” (już 24 edycja) czy też „Kijowskie studium polonistyczne”(31 edycja).

Jego nazwisko jest dobrze znane za granicą, a szczególnie w Polsce, gdzie niejednokrotnie publikowano jego prace dotyczą nie tylko polskiej, ale także ukraińskiej literatury. Są to m.in. opracowania mediewistyczne „Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku” - część I. Monografia oraz część II - Roksolański Parnas - Antologia.

Z wielkim zapałem zgłębia on też i wydobywa z otchłani zapomnienia twórczość przedstawicieli ukraińskiej szkoły polskiego romantyzmu, takich jak: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Józef Bohdan Zaleski; prace polsko-ukraińskiego poety i kompozytora Tomasza Padurry.

Trudno w gronie współczesnych literaturoznawców Ukrainy znaleźć dziś takiego, który na naszym gruncie tak dynamicznie przysłużyłby się badaniom polskiej i ukraińskiej literatury, sięgając z końca XVI wieku do czasów współczesnych, który by z własnej inicjatywy (a nieraz z własnej kiesy) wydałby taką mnogość publikacji, prac i zbiorów naukowych.

Rościsław Radyszewski – jest nie tylko aktywnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, ale także niestrudzonym organizatorem szeregu

konferencji polsko-ukraińskich poświęconych literackim, kulturalnym i historycznym powiązaniom naszych kultur.

 A ponadto nasz chwalebny Jubilat  to utalentowany tłumacz poezji i niekonwencjonalny poeta, do  wierszy, którego komponowane są i wykonywane wzruszające piosenki.

Gratulujemy wszystkich sukcesów zawodowych, wypromowanych magistrów doktorów i habilitantów i życzymy przyjaznej i twórczej atmosfery w pracy naukowo-dydaktycznej, wielu jeszcze lat w zdrowiu, przychylności Fortuny i realizacji szlachetnych zamierzeń.

Kolegium redakcyjne „Dziennika Kijowskiego”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України