Dziś: czwartek,
21 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Przeczytaj
POLSKIE KONSTYTUCJE (2)

NOWELA SIERPNIOWA uchwalona przez Sejm 2 VIII 1926 r. obowiązywała do 23 IV 1935 r.; prezydent może rozwiązać parlament na wniosek Rady Ministrów; wniosek o votum nieufności nie może być rozpatrywany na tym samym posiedzeniu.

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA uchwalona przez Sejm 23 IV 1935 r. obowiązywała do 19 II 1947 r.; prezydent odpowiedzialny jest przed Bogiem i historią, mianuje premiera, prezesa NIK, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; zasada kontrasygnaty; przewaga władzy wykonawczej.

MAŁA KONSTYTUCJA uchwalona przez Sejm 19 II 1947 r. obowiązywała do 1952 r.; nawiązania do Konstytucji Marcowej; Sejm jednoizbowy; prezydent władzą wykonawczą. KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ uchwalona przez Sejm 22 VII 1952 r. - liczne poprawki; bez wstępu; Polska „republiką ludu pracującego”; własność państwowa wyróżniona; sesyjny system obrad Sejmu; 1 poseł na 60 000 mieszkańców; brak immunitetu poselskiego; powołana Rada Ministrów i (zamiast prezydenta) Rada Państwa.

NOWELIZACJE USTAWY Z 1952 r.: 10 II 1976 r.; zmiana 1/3 całości tekstu ustawy; zapis o przewodniej roli PZPR i związku ZSRR 26 III 1982 r.; powołanie Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu
7 IV 1989 r.; prezydent wybierany przez Sejm i Senat; liczne nowe przepisy
29 XI 1989 r.; ponownie Rzeczpospolita (zamiast PRL)

MAŁA KONSTYTUCJA 1 VIII1992; trójpodział władzy; prezydent wybierany przez naród.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ uchwalona przez Sejm w kwietniu 1997r.; trójpodział władzy, ograniczenie władzy prezydenta; możliwość zgłoszenia projektów uchwał przez 100 000 obywateli.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України