Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Nasze sprawy
„O wspólnotach narodowych na Ukrainie”

Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy wraz z właściwym Komitetem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, Deokupacji i Reintegracji Czasowo Okupowanych Ziem w Doniecku, Obwodach Ługańskim i Autonomicznej Republice Krymu, Sewastopolu, Mniejszości Narodowych i Stosunków Międzynarodowych 26 sierpnia przeprowadziła posiedzenie Okrągłego Stołu na temat „30 lat Niepodległości Ukrainy: osiągnięcia i perspektywy rozwoju państwowej polityki etniczno-narodowej”. 

Podczas przedsięwzięcia omówiono nowe brzmienie ustawy „O wspólnotach narodowych na Ukrainie”. Dokument proponuje konkretne określenie cech public relations w celu zapewnienia realizacji praw i wolności osób należących do wspólnot narodowych Ukrainy, zachowania i ochrony ich tożsamości, zapewnienia ich pełnego rozwoju, stanowiących integralną część społeczeństwa ukraińskiego.

Przewodniczący Komitetu Dmytro Łubinec zwrócił uwagę, że Okrągły Stół poświęcony był omówieniu kluczowych kwestii ochrony praw wspólnot narodowych. Przypomniał, że w Komitecie powołano grupę roboczą, która ma opracować nowe przepisy ustawodawcze.

„Komitet zainicjował i przeprowadził również trzy wizyty monitorujące w celu zbadania stanu zapewnienia praw mniejszości narodowych w miejscach zwartego ich zamieszkania. Planowane są kolejne wizyty monitorujące sytuację na obszarach od obwodu ługańskiego do obwodu lwowskiego - powiedział Dmytro Łubinec.

Komisarz ds. Praw człowieka w Radzie Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa zaznaczyła, że ​​w naszym kraju zamieszkuje ponad 130 różnych narodowości, będących obywatelami Ukrainy, których prawa i wolności są chronione przez Konstytucję. „Ukraina jest niemal jedynym krajem w przestrzeni postsowieckiej, któremu udało się uniknąć konfliktów na szczeblu międzynarodowym” – powiedziała.

Międzynarodowy kontekst problematyki wspólnot narodowych nakreślił wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bondar. Jego zdaniem Ukraina ma w tym zakresie szereg zobowiązań międzynarodowych, a uchwalenie ustawy o wspólnotach narodowych będzie okazją do zacieśnienia współpracy z krajami sąsiednimi.

Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan zauważył, że skład etniczny ludności zamieszkującej Ukrainę jest bardzo zróżnicowany: „Wszyscy jesteśmy Ukraińcami, choć mamy różne pochodzenie etniczne.  I jesteśmy wdzięczni Komitetowi za wspólne działania, które stwarzają możliwość przedyskutowania naszych problemów. Trzeba przyznać, że za 30 lat zgromadziło się niemało różnych problemów, w rozstrzygnięciu, części których poczyniliśmy postępy, ale są i takie, dla których wciąż nie możemy znaleźć rozwiązania.

W forum wzięli udział parlamentarzyści Ukrainy, przedstawiciele władz publicznych, środowiska naukowego, organizacji społecznych i międzynarodowych, społeczności narodowych Ukrainy, lekarze, artyści, działacze oświaty i polityki.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України