Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
OFERTY DLA MŁODYCH

Europejska Fundacja Młodzieży
- granty na międzynarodowe działania młodzieżowe


Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:
- działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim
- działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie
- działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji 
- działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się 
- studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą

EYF wspiera następujące inicjatywy:

A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych (kategoria A) - seminaria, konferencje, warsztaty, obozy i festiwale. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania (kategoria B) - oprócz spotkań, fundacja może wspierać projekty naukowo-badawcze i dotyczące produkcji materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących młodzieży, np.
- specjalistyczne publikacje (np. podręczników szkoleniowych)
- newslettery lub magazyny produkowane przez międzynarodowe organizacje młodzieżowe lub sieci 
- kampanie informacyjne
- produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizualnych
- rozwój stron internetowych lub produkcję CD-ROMów
- produkcję plakatów, znaczków i naklejek
- projekty badawcze dotyczące spraw młodzieżowych
W ramach tej samej kategorii EFC może także wspierać wizyty studyjne umożliwiające organizacjom młodzieżowym i sieciom organizacji młodzieżowych nawiązywanie kontaktów w Europie i w ten sposób rozwijać współpracę i poszerzać zakres partnerstwa

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami (kategoria C) - Europejska Fundacja Młodzieży może, przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim.
Fundacja może także - maksymalnie przez trzy lata - współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich (kategoria C bis).

Fundacja może także - maksymalnie przez trzy lata - współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich (kategoria C bis).

D. Projekty pilotażowe (kategoria D) - spotkania lub działania młodzieżowe, które przyczyniają się do realizacji priorytetowych założeń Rady Europy. Lista priorytetów na rok 2012 znajduje się na stronie internetowej Rady Europy.
Wnioskodawcy muszą reprezentować albo międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć, albo krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub siec, albo struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy. Listę członków można znaleźć pod adresem: http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=47pays1europe&l=en

Terminy:
Kategoria C - 1 lutego każdego roku
Kategorie A i B: 
- 1 kwietnia dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 stycznia i 30 czerwca następnego roku;
- 1 października dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku.
Dla projektów kategorii D i projektów składanych ad hoc nie ma ściśle określonych terminów. Jednakże z godnie z decyzją Komitetu Programowego (organu decyzyjnego), wszystkie aplikacje ad hoc, w tym projekty pilotażowe powinny być nadsyłane, co najmniej, trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

EYF

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України