Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Wieści znad Morza Czarnego
Współpraca i perspektywy

Sławomir Partycki opowiedział o historii i innowacjach edukacyjnych KUL-uSławomir Partycki opowiedział o historii i innowacjach edukacyjnych KUL-u

Niedawno miasto Mikołajów i Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły odwiedzili senator RP Stanisław Gogacz i profesor Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie Sławomir Partycki. Polsko ukraiński dialog, przy współudziale rektora Leonida Klymenki, z-cy naczelnika Urzędu Oświaty i Nauki Administracji Obwodowej Anny Kaśkowej, wykładowców, studentów i przedstawicieli mikołajowskiej wspólnoty Polaków, przebiegał w rzeczowej i życzliwej atmosferze.

Program wizyty, mającej na celu rozszerzenie współdziałania w sferze nauki i oświaty oraz umocnienia związków z Polonią, zapoczątkowało spotkanie z członkami Mikołajewskiego Rejonowego Stowarzyszenia Polaków, którym kieruje Elżbieta Sielańska. O działalności Stowarzyszenia gości poinformowała z-ca dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Neoniła Mickiewicz i członkini zarządu Stowarzyszenia Anna Lisowska. Na koncie osiągnięć organizacji, utworzonej 16 lat temu, znalazł się jej udział w międzynarodowych i wszechukraińskich festiwalach, konkursach, konferencjach; przeprowadzenie licznych przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, popularyzujących przeszłość i teraźniejszość historycznej ojczyzny.

Opieka nad Polonią to dawna tradycja polskiego Senatu i Stanisław Gogacz, przedstawiający Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podkreślił, że konsolidacja społeczności polskiej jest niemożliwa bez znajomości języka ojczystego. Uczenie się polskiego na kursach przy Stowarzyszeniu, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne podręczniki, leksykony i słowniki zabezpiecza pedagog z Polski Krystyna Księżopolska. Po zaprezentowaniu swojej wiedzy językowej, poprzez wykonanie patriotycznych wierszy i utworów muzycznych, mikołajewscy Polonusi podziękowali Senatowi za wprowadzenie Karty Polaka, interesowali się kwestiami repatriacji.

Na współczesnym etapie, w warunkach integracji światowej, znajomość polskiego - roboczego języka UE - jest wielce pożądana. Uniwersytet Czarnomorski, wchodzący do Asocjacji Uniwersytetów Europy, aktywnie wprowadza nowe, efektywne formy i metody pracy. Od roku 2003, zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski pracują tu wykładowcy o wysokim przygotowaniu profesjonalnym. W tym roku szkolnym studentów-filologów ukrainistyki, dla których język polski jest dyscypliną obowiązkową, jak również studentów innych specjalności, opanowujących go w charakterze drugiego lub trzeciego języka  obcego, naucza Michalina Lisiak.

W historii „Mohylanki” jest niemało przykładów współpracy z oficjalnymi urzędami i wyższymi uczelniami Polski. Zawarte zostały i z powodzeniem realizowane są umowy z szeregiem czołowych uniwersytetów - Śląskim w Katowicach, im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. Latem ubiegłego roku docent Katedry Historii Olga Morozowa kształciła się w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wykładowczyni Swietłana Matijaż odbywała staż w Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu. Studenci różnych wydziałów niejednokrotnie reprezentowali swoją alma mater w programie edukacyjnych wizyt Study Tours to Poland. Naukowo-integracyjne wizyty Polaków do Uniwersytetu Czarnomorskiego, ich udział w międzynarodowych konferencjach naukowo-praktycznych „Forum Olwijskie” też stały się już tradycją.

Obecnie toczą się przygotowania do wydania wspólnych monografii, rejestracji polsko-ukraińskiego czasopisma naukowego „Publik Policy and Economic Development” a także realizacji Programu Podwójnych Dyplomów. Na prezentacji działalności międzynarodowej w Sali Konferencyjnej Rady Naukowej, przedmiotem debat stał się projekt umowy o współpracy z Uniwersytetem Katolickim w Lublinie.

Obcując ze studentami Instytutu Filologii, wydziałów Nauk Politycznych i Socjologii, Sławomir Partycki opowiedział o historii i innowacjach edukacyjnych KUL-u, gdzie dziś na równi z teologią prowadzone jest nauczanie na takich kierunkach, jak biotechnologia, ekonomika, informatyka, architektura przestrzenna. Po usłyszeniu oferty „zachęcam do studiów” w Lublinie, największym uniwersyteckim centrum wschodniej Polski, posypały pytania o systemie stypendialnym, o zatrudnieniu dyplomowanych specjalistów, o rozwoju uniwersyteckiej ukrainistyki i przestrzeganiu praw mniejszości ukraińskiej w Polsce, w tym i używaniu języka ojczystego. W odpowiedziach na pytanie „Czy warto Ukrainie być w UE?” nacisk położono na znaczenie budowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, praw i wolności człowieka.

Żegnając się z Mikołajewem goście wyrazili wdzięczność władzom lokalnym za stworzenie warunków, pozwalających Polakom zaspokajać ich potrzeby narodowe i kulturowe i wyrazili przekonanie, że umowa o współpracy z KUL-em nabierze pozytywnej dynamiki.

Natalia SMIRNOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України