Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Festyn w Chmielnickim
PODOLSKA RODZINA

Zespół wokalny działający przy oddziale ZPU w Wołoczyskach pod kierownictwem S. ŻułkowskiegoZespół wokalny działający przy oddziale ZPU w Wołoczyskach pod kierownictwem S. Żułkowskiego

Przedstawiciele kilkunastu organizacji społecznych Chmielnicczyzny, zrzeszających przedstawicieli różnych mniejszości narodowych, zaprezentowali swój dorobek artystyczny w ramach festiwalu „Podolska Rodzina”, który odbył się 16 kwietnia w sali Naukowo-Metodycznego Centrum Kultury oraz Sztuki.

Chmielnicczyzna od dawna była krajem polietnicznym, w którym w ciągu kilkuset lat wykształciło się unikatowe środowisko kulturalne, gdzie przeplatają się osiągnięcia, rozum i dusza ponad stu narodowości, zamieszkujących ten region Ukrainy.

W hollu Centrum każda z organizacji, obwodowe instytucje twórcze i muzealne zorganizowały wystawy tematyczne. Narodowe kuchnie zaprezentowały niemal wszystkie narodowości obwodu a etnografowie pokazali odzież zabytkowe przedmioty codziennego użytku prawie każdej grupy etnicznej zamieszkującej Podole.

Na początku festynu słowo powitalne do uczestników oraz gości skierowała przedstawicielka Obwodowej Administracji - Lilia Biernacka, która powiedziała m.in.:

„Międzyetniczne stosunki są ważną częścią społeczno-politycznego rozwoju państwa. Dzisiejsza polityka narodowościowa Ukrainy odzwierciedla proces kształtowania się nowego społeczeństwa. Środowisko wewnętrzne, które powstaje we wspólnotach narodowościowych, wpływa, z kolei na politykę państwa, sytuację w regionach jak również na najważniejsze czynniki stabilności społeczno-politycznej.

Dla normalnego współistnienia różnych narodów w jednym państwie organy ustawodawcze uchwaliły szereg ustaw, gwarantujących ukraińskim obywatelom, niezależnie od ich narodowości czy wyznania, równe polityczne, socjalne, ekonomiczne i kulturalne prawa i swobody, co wspiera rozwój tożsamości narodowej.

Na scenie „Mali Węgrzy” z Chmielnickiej Szkoły nr 1Na scenie „Mali Węgrzy” z Chmielnickiej Szkoły nr 1

Już od momentu odzyskania przez Ukrainę niepodległości, uaktywnił się proces tworzenia organizacji społecznych, zrzeszających osoby różnych narodowości, dążących do odrodzenia kultury ich przodków i dbających o rozwój edukacji.

Dziedzictwo każdego narodu wzbogaca kulturę całej Ukrainy, zakładając podstawy dla międzynarodowościowej jedności oraz współpracy.

Na Chmielnicczyźnie została utworzona specjalna Rada Społeczna przy Administracji Obwodowej, która opiekuje się narodowymi organizacjami społecznymi.

Święto „Podolska Rodzina” jest rezultatem ich wspólnej pracy. Można mieć pewność, że Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i przedstawiciele wielu innych narodowości będą nadal zbierać się w wielkim kręgu przyjaciół na święcie „Podolska Rodzina”, poznawać nawzajem kulturę, historię oraz tradycje swoich narodów”.

Obecnych przywitała także kierownik nowego Wydziału Religii i Mniejszości Narodowych przy administracji obwodu Trynowa Irena.

„Kultura regionu Podola – powiedziała ona - tworzyła się bezpośrednio pod wpływem całokształtu kulturalnego i religijnego dziedzictwa różnych narodów. Na Chmielnicczyźnie rośnie ilość organizacji społecznych. W ostatnie lata prowadzone są prace badawcze, poświęcone osobliwościom zamieszkania na Podolu różnych narodów.

Zrzeszenia narodowościowe wspólnie z Obwodowym Naukowo-Metodycznym Centrum Kultury i Sztuki i działającą przy nim Radą Inicjatyw Kulturalnych przeprowadzają imprezy poetyckie, muzyczne, oraz szereg innych przedsięwzięć, skierowanych na odrodzenie tradycji i zwyczajów ludowych, nauczanie języka przodków”.

W finale części oficjalnej aktywiści oraz prezesi narodowościowych organizacji społecznych zostali uhonorowani specjalnymi odznaczeniami za ich wkład do rozwoju kultury mieszkańców Podola.

Następnie na scenie wystąpiły zespoły artystyczne – „Mali Węgrzy” z Chmielnickiej Szkoły nr 1, „Polskie Skarby” z Greczan, zespół działający przy polskiej organizacji społecznej w Wołoczysku oraz aktorzy kółka teatralnego Polskiego Stowarzyszenia im. Juliusza Słowackiego

Prezes Chmielnickiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków Ukrainy Franciszek Miciński przedstawił publiczności album o polskich nekropoliach na Podolu zatytułowany „Mogiłę dziada-pradziada ocal od zapomnienia” wydany niedawno przy wsparciu Winnickiego Konsulatu Generalnego RP.

Imprezy, podobne do chmielnickiego festiwalu „Podolska Rodzina”, odbywają się także w innych miastach regionu. W Winnicy 27 kwietnia zaplanowany jest festiwal „Podolskie Barwy”, również z udziałem przedstawicieli różnych narodowości.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України