Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Unikatowe dziedzictwo historyczne Nieżyna
Ziemia Czernihowska i Nieżyńska od dawna jest już w Europie (z nr 458)


O życiu społeczno-politycznym Polaków Czernihowa w latach 1917-1918 ubiegłego wieku opowiedział wykładowca uniwersytetu doc. Maksym Potapenko

Od niepamiętnych czasów Czernihowszczyznę, a w szczególności Nieżyn, zamieszkiwali i po dziś dzień zamieszkują przedstawiciele wielu narodów i narodowości. Naturalnie, że wielki wkład do rozwoju gospodarczego tego regionu, krzewienia kultury i sztuki włożyli Polacy. Uaktywnienie wzajemnego przenikania kultur polskiej i ukraińskiej w Nieżynie wiąże się z rokiem 1618, kiedy to, Czernihów i Nieżyn przeszły pod zarząd polski.

I temu właśnie tematowi - intelektualnego wkładu Polaków do skarbnicy nauki i kultury Czernihowszczyzny - poświęcona była kolejna, tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna z cyklu „Polonistyka Czernihowszczyzny: historia i współczesność”, która odbyła się 15 października w gmachu Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola. Niezmiennym organizatorem i koordynatorem takich corocznych konferencji jest Stowarzyszenie Polaków „Aster” na czele z niewyczerpalną w pomysłach i konsekwentną w ich realizacji prezes Feliksą Bielińską.

Funkcje poznawcze takich konferencji, gruntowne i oparte na źródłach naukowych referaty jej uczestników, nowoczesny sposób ich prezentacji, zawsze skłaniają do udziału w nich, zarówno studentów, wykładowców, pracowników naukowych, jak i licznych gości.

W tym roku na obrady tej międzynarodowej konferencji przybył Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski oraz delegacja z miasta Browary w składzie: kierownika Centrum Naukowo-Metodycznego Wydziału Oświaty Rady Miasta Browary Ołeny Martenko, z-cy dyrektora ds. metodyczno-naukowych wykładania języków obcych Szkoły Ogólnokształcącej nr 5 Ludmyły Dumenko oraz wykładowczyni języka polskiego Elżbiety Feiner, zaproszonej z Polski i pracującej już czwarty rok w tej szkole. Ciekawym jest fakt, że sama pani Ludmyła, jak również dwudziestu nauczycieli języków obcych tej uczelni są absolwentami Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego, co świadczy o znakomitej renomie gogolewskiej Alma Mater. Przyjazd pedagogów z Browar stał się okazją do nawiązania kontaktów, współpracy i wymiany doświadczeń ze towarzyszeniem Polaków „Aster”.


Delegacja z Kijowa spotkała się z władzami miasta i rejonu

Dostojnych gości ukraińskim chlebem i solą powitali uczniowie nieżyńskich szkół w polskich strojach ludowych. Jak zawsze, korzystnym dla nakreślenia nowych kierunków współpracy stało się spotkanie z lokalnymi władzami w tym z-cą mera Olegiem Barankowem i przewodniczącym Nieżyńskiej Rady Rejonowej Olegiem Bizunem, którzy już od wielu lat aktywnie wspierają i współpracują ze Stowarzyszeniem „Aster”.

„Każda wizyta konsula w Nieżynie stanowi pewien impuls dla władz miasta i Stowarzyszenia Polaków, pomaga przeanalizować osiągnięcia i nakreślić plany na przyszłość” -powiedział witając gości zastępca burmistrza Oleg Barankow.

„W skali globalnej - dodał Oleg Buzun - to co Polska dzisiaj robi sprzyjając podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej z UE jest sprawą nadzwyczajną, niezwykle potrzebną dla naszego kraju w aspekcie integracji i sprowadzenia bytu mieszkańców Ukrainy do standardów europejskich”.

W spotkaniu uczestniczył prezes polskiego przedsiębiorstwa „PIAST-NIEŻYN” Stefan Maszkowski. Jest to spółka z udziałem polskiego kapitału, która dysponuje zakładem produkcji mieszanek paszowych i działką rolną, co jest dobrym przykładem obopólnie korzystnej polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze agrotechnicznym regionu.

Do programu wizyty tradycyjnie już włączono zwiedzanie Muzeum Starodruków Biblioteki PUN im. M. Gogola, gdzie przechowywane są unikatowe rarytasy drukarstwa polskiego z początku XVI wieku. Po salach muzeum delegację oprowadził niezmienny już od wielu lat kierownik sekcji starodruków Ołeksandr Morozow, który opowiedział, zarówno o historii powstania muzeum, jak też o owocnej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie eksponowane materiały można nie tylko oglądać, lecz i wykorzystywać je dla prac naukowych. Przewodnik przedstawił gościom drugie wydanie katalogu, z serii wydań kolekcji „Polonica”. Takie katalogi przeznaczone są dla specjalistów bibliografów, historyków, językoznawców, a także dla szerokiego kręgu czytelników, którym nie obojętna jest polsko-ukraińska kultura i relacje między naszymi narodami.


O unikatowych rarytasach drukarstwa polskiego, chronionych w Muzeum Starodruków Biblioteki Państwowego Uniwersytetu w Nieżynie im. M. Gogola, opowiedział Ołeksandr Morozow

Przed rozpoczęciem konferencji delegacja zawitała do siedziby Stowarzyszenia „Aster”, po czym przeszła do wspaniałej Gogolewskiej Sali Posiedzeń Rady Uniwersytetu.

Konferencję rozpoczął rektor uczelni profesor Ołeksandr Bojko, informacją o kontaktach międzynarodowych i współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Wszystkie wygłoszone referaty dotyczyły głównego tematu, a więc intelektualnego udziału i wkładu Polaków w rozmaitych dziedzinach życia regionu, w tym np. w sferze rozwoju medycyny, samorządności, literatury etc.

Odrębne miejsce poświęcono polskim intelektualistom od czasów dawnych (duchowny Paweł Moraczewski, filozof Mikołaj Grot, prawnik Leon Petrażycki) do dnia dzisiejszego (poeta tłumacz Stanisław Szewczenko.

„Nieżyn - jest przykładem nadzwyczaj godziwej i zacnej społeczności. Wasze miasto posiada wyjątkowe dziedzictwo historyczne. Po wysłuchaniu wszystkich wygłoszonych dziś referatów, jest rzeczą zrozumiałą, że Ziemia Czernihowska i Nieżyńska od dawna już jest w Europie. A zatem etap europejskiej integracji, na który mam nadzieję, Ukraina wstąpi w tym roku, będzie jedynie formalnym potwierdzeniem faktu, jaki zaistniał od dawna” – powiedział, dziękując za udział w Konferencji, Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski.

Materiały konferencji zostaną wydane odrębną broszurą.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України