Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Jubileusz
«Aster»: 15 lat owocnej pracy (z nr 469)


W imieniu Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy i aktywistów ruchu polskiego w Nieżynie prosimy Panią Prezes Polskiego
Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie, kierownika Centrum Kultury Polskiej, Zasłużoną dla Kultury Polskiej FELIKSĘ BIELIŃSKĄ o przyjęcie najserdeczniejszych pozdrowień z okazji pięknej jubileuszowej daty w kalendarzu, która zbiega się z 15-leciem istnienia organizacji. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i na niwie społecznej.

W marcu bieżącego roku Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie obchodzi 15-lecie powstania. Z pewnością, jest to wystarczający okres, aby podsumować pewne rezultaty jego działalności.

Przede wszystkim należy podkreślić, że dopiero niezależna Ukraina stworzyła możliwość obywatelom polskiego pochodzenia jednoczyć się w stowarzyszenia, po to by bliżej poznać polską kulturę, język, tradycje i obyczaje.

W tym celu corocznie poprzez Konsulat Generalny RP w Kijowie zapraszamy do Nieżyna nauczycieli języka polskiego, którzy nauczają języka i obyczajów uczniów gimnazjów nr 3 i nr 16, grupę studentów Nieżynskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola, jak również dorosłych członków stowarzyszenia. Dla zabezpieczenia efektywności procesu nauczania posiadamy wystarczającą ilość literatury dydaktycznej i nowoczesne środki techniczne.

Cieszy nas, że w ciągu 15 lat nauczanie języka i kultury polskiej dzięki wysiłkom polskich nauczycieli Moniki Stachurskiej, Ewy Zielińskiej, Marty Kowalewskiej, Barbary Januszkiewicz, Lucyny Ejmy naszej młodzieży umożliwiono pomyślny udział w egzaminach na wyższe uczelnie w Polsce.

W roku 2013 ukraińscy i polscy specjaliści z departamentów oświaty Kijowa i Warszawy, wizytując w Nieżynie, pozytywnie ocenili wysoki metodyczny poziom zajęć, które ostatnio prowadzi nauczycielkę języka polskiego Lucyna Jejma.

Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest regularna praca na niwie kultury i oświaty, która w dużej mierze realizowana jest dzięki  wysiłkom W.Wiszniewej, K.Rowienczyn, dyrektora miejskiej biblioteki O.Jekimienko, dziennikarzy gazety miejskiej i rejonowej.

Tradycyjnym stało się już organizowanie: festiwali i uroczystych przedsięwzięć, różnotematycznych imprez promujących polską historię i kulturę, uroczystych obchodów organizowanych z okazji Dnia Konstytucji, Dnia Niepodległości Polski, Dnia Polonii, 200-lecia Fryderyka Szopena. Dużym zainteresowaniem cieszą się pogadanki poświęcone twórczości M.Konopnickiej, odczyty tematyczne w rodzaju «Polska i Ukraina - razem do Europy» i inne różnorodne poczynania.

Do udziału w festiwalach i spotkaniach tematycznych angażują się uczniowie, studenci, mieszkańcy miasta, nauczyciele, specjaliści Biblioteki Miejskiej i wykładowcy wydziału muzycznego uniwersytetu, zespoły artystyczne, takie jak: zespół wokalny piosenki polskiej „Gwiazdeczka” (gości na międzynarodowych festiwalach), dziecięca grupa taneczna «Wiktoria» a także aktywiści Stowarzyszenia (M. Witwicka, G. Wolska, A. Litwin i inni).

Jeszcze jednym aspektem działalności Stowarzyszenia jest wieloletnia konstruktywna praca naukowa, prowadzona wspólnie z pracownikami naukowymi Nieżyna, Czernihowa i innych miast, przy współudziale przedstawicieli Generalnego Konsulatu RP w Kijowie.

Właśnie dzięki wszechstronnemu wsparciu Konsulatu Stowarzyszenie «Aster» corocznie inicjuje organizację konferencji naukowych, poświęconych badaniom historyczno-kulturalnym z zakresu polonistyki Czernihowszczyzny, jak również realizuje wydanie zbiorów materiałów i artykułów z cyklu „Polacy w Nieżynie” (pięć edycji w latach 2002-2012); starodruków z okresu początku XVI-XVIII st. „Polonika” oraz aktualnych folderów informacyjnych. Aktywny udział w tej pracy biorą profesorowie: G.W.Samojlenko, docenci W.M.Pugacz, M.W.Potapenko, O.W.Rostowśka, M.M.Nakoneczna, dyrektor naukowej biblioteki Uniwersytetu im. Gogola O.S.Morozow, filolog O.О.Gadzinśkyj i inni.

W roku 2013 Stowarzyszenie zainicjowało udział muzycznego kolektywu «Ojczyzna» z rejonu nieżyńskiego w festiwalu w Polsce. Każdego roku dzieci i młodzież, którzy uczą się języka polskiego, występują na Międzynarodowym Konkursie Poezji. Konopnickiej w Polsce, gdzie zajmują zaszczytne miejsca.

Środowisko polskie Nieżyna dobrym słowem wspomina ojca Jacka Pyla, który dołożył niemałych wysiłków w to, aby ożył rzymskokatolicki kościół św. Piotra i Pawła w Nieżynie, gdzie dziś regularnie odbywają się nabożeństwa.

Dumą polskiego stowarzyszenia jest otwarcie Centrum Kultury Polskiej, gdzie odbywają się przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe i odzwierciedlona jest praca stowarzyszenia w ciągu 15 lat jego działalności. Wiele starań Stowarzyszenie poświęciło sprawie renowacji historycznego cmentarza rzymskokatolickiego w centralnej części miasta.

 Stowarzyszenie może poszczycić się jeszcze wieloma pozytywnymi osiągnięciami, cieszy się dobrą opinią w mieście i rejonie. Podtrzymują go mecenasi - prywatni przedsiębiorcy W.W.Sidorow, który udostępnia pomieszczenie dla Centrum Kultury Polskiej; O.G.Gryszkiewicz, który pomógł uporządkować polski cmentarz i urządzić tam memoriał pamięci.

Stowarzyszenie Polaków „Aster” dziś nie zbacza ze ścieżki twórczych poszukiwań, m. in. aktualnie pracuje nad wydaniem szóstego tomu z cyklu „Polacy w Nieżynie”, przygotowuje materiały do encyklopedii „Polacy Nieżyna”. Tę i inną pracę Stowarzyszenie ma nadzieję kontynuować przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dobroczyńców miasta - W.Ch.Mamedowa, deputowanego Rady Najwyższej I.I.Kurowśkoho, władz miasta i rejonu.

Feliksa BIELIŃSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України