Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
„RZESZÓW 2014” (z nr 477)


„Polanki” nad Dnieprem

Połączyła nas miłość do kultury polskiej. Po­lo­nię z 14 kra­jów świa­ta re­pre­zen­to­wać bę­dzie około ty­sią­ca tan­ce­rzy.

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów przyjmuje już od 1969 roku - co trzy lata, tra­dy­cyj­nie w pierw­szym wa­ka­cyj­nym mie­sią­cu. W I ŚFPZF uczest­ni­czy­ło 13 ze­spo­łów w tym roku na 16 edycji Festiwalu udział weźmie 37 zespołów.

Po raz drugi Zespołowi Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” poszczęściło zostać zaproszonymi do uczestnictwa w Festiwalu, gdzie zaprezentuje on Polaków Ukrainy.

 Chęć udzia­łu w Fe­sti­wa­lu, który przebiegać będzie od 21 do 30 lipca br  zgło­si­ło pra­wie 50 grup, jed­nak or­ga­ni­za­to­rzy ogra­ni­czy­li licz­bę uczest­ni­ków. Po­wo­dem ogra­ni­cze­nia licz­by ze­spo­łów były wzglę­dy ar­ty­stycz­ne, a nie lo­gi­stycz­ne. Po­cząt­ko­wo or­ga­ni­za­to­rzy za­kła­da­li uczest­nic­two tylko 35 ze­spo­łów. Jed­nak do udzia­łu w im­pre­zie za­kwa­li­fi­ko­wa­no w re­zul­ta­cie 40 grup, ale trzy z róż­nych przy­czyn lo­so­wych wy­co­fa­ły się z uczest­nic­twa.

Tra­dy­cyj­nie naj­licz­niej na po­lo­nij­nym Fe­sti­wa­lu re­pre­zen­to­wa­na bę­dzie Ka­na­da, z któ­rej do Rze­szo­wa w lipcu przy­je­dzie dzie­więć ze­spo­łów, oraz USA, które re­pre­zen­to­wać bę­dzie osiem grup. Czte­ry grupy przy­ja­dą z Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Zza wschod­niej gra­ni­cy Polski na Fe­sti­wal przy­bę­dzie osiem ze­spo­łów z takich krajów, jak Rosja, Litwa, Moł­dowa, Bia­ło­ruś i Ukra­ina, której reprezentantami będą dwa zespoły „Polanie znad Dniepru„ ( Kijów) oraz „ Wołyńskie słowiki” (Łuck). Pol­skę od­wie­dzą także ze­spo­ły z Ru­mu­nii, Czech, Nie­miec, Szwe­cji, Bra­zy­lii oraz Szwaj­ca­rii.


Czołówka zespołu „Polanie znad Dniepru”

We­te­ra­nem po­lo­nij­nej im­pre­zy jest zespół „We­so­ły Lud” z Chi­ca­go, który wy­stą­pi po raz 10. Wśród sta­łych uczest­ni­ków znaj­dą się też dwa ze­spo­ły z Ka­na­dy -„Biały Orzeł” z To­ron­to i „Iskry” z Win­ni­pe­gu, a także „Ka­ro­lin­ka” z Lon­dy­nu.

Nie za­brak­nie de­biu­tan­tów. Bę­dzie to m.​in. ze­spół „Ko­ra­le” z Sankt Pe­ters­bur­ga (Rosja) i „Piast” ze Szwaj­ca­rii.

Wzo­rem po­przed­nich lat Fe­sti­wal roz­pocz­nie się ko­ro­wo­dem ze­spo­łów uli­ca­mi mia­sta i kon­cer­tem po­wi­tal­nym, w któ­rym Po­lo­nu­som za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie folk­lor Rze­szo­wa i oko­lic.

Przez kilka ko­lej­nych dni po­szcze­gól­ne ze­spo­ły będą na zmia­nę wy­stę­po­wać w Rze­szo­wie i in­nych miej­sco­wo­ściach re­gio­nu.

Koncert pod tytułem „Tańce i Pie­śni Kra­jów Za­miesz­ka­nia” od­bę­dzie się w tym roku w zmie­nio­nej for­mu­le i pod nową nazwą „Folk­lor na­ro­dów świa­ta”. Im­pre­zę za­koń­czy Kon­cert Ga­lo­wy, w któ­rym wy­stą­pią wszyst­kie grupy.

Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Sto­wa­rzy­sze­nie „Wspól­no­ta Pol­ska” przy współ­udzia­le fi­nan­so­wym Pod­kar­pac­kie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Urzę­du Mia­sta Rze­szo­wa. Fe­sti­wal do­fi­nan­so­wa­ny też zo­stał ze środ­ków mi­ni­sterstw Spraw Za­gra­nicz­nych oraz Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych, ze­spo­ły z Za­cho­du przy­jeż­dża­ją na wła­sny koszt i płacą akre­dy­ta­cję, na­to­miast pobyt grup ze Wscho­du jest fi­nan­so­wa­ny przez stro­nę pol­ską.

Łesia JERMAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України