Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Edukacja
EKONOMIŚCI UCZĄ SIĘ POLSKIEGO


Inauguracja prezentacji: od lewej: Konsul Generalny RP W Kijowie Rafał Wolski, rektor uczelni Anatolij Pawlenko, prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej i kontaktów międzynarodowych Anatolij Naływajko

Biorąc pod uwagę ogromną obecnie popularność języka polskiego na Ukrainie, różnorodność form jego promowania ułatwia objęcie nauczaniem coraz większych grup chętnych. Dzięki możliwości zdania egzaminu na certyfikat znajomości języka polskiego – sam język polski stał się bardziej atrakcyjny.

Rozwijająca się współpraca między uczelniami polskimi i ukraińskimi oraz zainteresowanie polską kulturą i językiem sprawia, że, coraz szerzej języka polskiego uczy się młodzież studencka, naukowcy. Powstają katedry języka polskiego, lektoraty, centra polsko-ukraińskie.

Do grona takich jednostek dołączył ostatnio Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana, w którym rozpoczęto nauczanie języka polskiego.

Na tę okoliczność 17 września w sali konferencyjnej, w obecności rektora uniwersytetu Anatolia Pawlenki, przeprowadzono prezentację lingwistycznego kursu szkoleniowego „Польська мова”. Przedsięwzięcie zaszczycili swoją obecnością Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski i prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz.

Otwierając prezentację rektor uczelni, Bohater Ukrainy, akademik Anatolij Pawlenko zaznaczył jak wielkie znaczenie dla przyszłości naszych narodów ma zbliżenie młodzieży studenckiej Polski i Ukrainy i jak ważną pozycję w tym procesie odgrywa władanie językiem partnera. „Im głębsza będzie znajomość języka, tym bardziej ścisłe będą kontakty” – podkreślił.


Pierwszy prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej Dmytro Łukjanenko

O dynamice rozwoju kontaktów uniwersytetu ze studentami i naukowcami Polski opowiedział zebranym Jurij Sołodkowskyj - jeden z najaktywniejszych promotorów współpracy ukraińskiej uczelni z polskim światem nauki dziekan Wydziału Międzynarodowej Ekonomiki i Menedżmentu. Zaznaczył on, iż ostatnie lata przyniosły nowe porozumienia i dziś toczy się aktywna współpraca z uczelniami wyższymi Warszawy, Katowic, Krakowa, Poznania, Lublina. Najbliższa perspektywa to współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uwzględniając zaistniałe realia potrzeby doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów w mowie i piśmie postanowiono na specjalizacji „ekonomika międzynarodowa” wprowadzić język polski w charakterze dyscypliny do wyboru, wśród innych języków obcych. W roku następnym j. polski wprowadzony będzie również na kierunku „biznes międzynarodowy”


Podczas ceremonii otwarcia gabinetu Języka Polskiego wstęga przecina dziekan Jurij Sołodkowskyj

Kończąc wystąpienie Pan Jurij pogratulował wielu (prawie stu) studentom, którzy dokonali swego wyboru na języku polskim i przypomniał słowa wielkiego niemieckiego poety Johanna Goethego „Wie viele Sprachen du sprichst, sooft Mal bist du Mensch”,(Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem), podejmując również zobowiązanie za rok opanować język wielkiego Mickiewicza.

Po skrupulatnie przygotowanej przez studentów audiowizualnej prezentacji ponad stuletnich dziejów uczelni noszącej imię Wadyma Hetmana, jak również przedstawieniu swojej wiedzy o mowie i kulturze polskiej, głos zabrał jeden z najaktywniejszych promotorów współpracy ukraińskiej uczelni z polskim światem nauki, współautor trzech monografii (w tym i w języku polskim) pierwszy prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej Dmytro Łukjanenko. Zebrani oklaskami przyjęli jego propozycję, aby corocznie 17 września spotykać się na podobnych prezentacjach - Dniach Mowy Polskiej - podsumowujących wyniki osiągnięte w tej dziedzinie.

Obecni na sali z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Rafała Wolskiego, który na wstępie wyraził podziękowanie za obopólnie korzystną decyzję podjęcia nauczania języka polskiego w murach tak solidnej uczelni, uznając, iż fakt ten będzie wielce pomocnym w obliczu wzmożonej liczby studentów chętnych do podjęcia studiów w Polsce. Świadectwem tej dynamiki jest to, iż w ostatnim okresie liczba młodzieży ubiegającej się o wizy przekraczała w niektóre dni blisko stu chętnych.


W gabinecie lingwistycznym: (od lewej) kierownik Katedry Języka Ukraińskiego i Literatury Łarysa Kozłowska, doc. Katedry - kurator kursu „Język polski” Łarysa Bondarczuk i wykładowczyni języka polskiego Łesia Jermak

Nie jest to jednak – jak zaznaczył – zjawisko jednostronne, jako że na uczelniach ukraińskich (głównie na studiach medycznych we Lwowie oraz Politechnice Kijowskiej) uczy się młodzież polska.

Nawiązując do historycznej części prezentacji przedstawionej przez studentów dotyczącej etapów historii Polski konsul generalny rozwinął niektóre wątki opowiadając o zarówno dramatycznych, jak i radosnych jej kartach, w płaszczyźnie historycznej i kulturowej. Mówił też o wielu ciekawych faktach, dotyczących rozwoju szkolnictwa wyższego po wstąpieniu Polski do UE.


Z ekspozycją muzeum uniwersytetu zapoznał gości doc. Katedry Historii Ekonomii Andrij Czutkyj

Zwrócił uwagę na pozytywny stan stosunków między Polską i Ukrainą w tym niezwykle trudnym dla Ukrainy okresie, zaznaczając, że obecna sytuacja stwarza nowe możliwości współpracy, w tym i w zakresie oświaty.

Studentów, którzy podjęli się nauki języka poinformował, iż w doskonaleniu wiedzy o Polsce istotną pomoc może okazać szereg stołecznych placówek, w tym Instytut Polski, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, media prasowe i internetowe, jak również polska diaspora będąca naturalnym mostem między Polską i Ukrainą.

Dziękując za zaproszenie Konsul Generalny Rafał Wolski życzył wszystkim, aby rozpoczęty kurs językowy stał się nie tylko ośrodkiem edukacji lingwistycznej, ale aktywizował studentów do głębszego poznania kultury, tradycji, obyczajów sąsiadów znad Wisły, co bezsprzecznie sprzyjać będzie zbliżeniu naszych narodów.

W drugiej części przedsięwzięcia dokonano uroczystego otwarcia gabinetu języka Polskiego i zaprezentowano gościom zbiory muzeum uczelni.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України