Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Wiatr, woda, słońce, geotermia i biomasa
Zielone światło dla energii odnawialnej


Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii znalazł szczególny oddźwięk w związku z globalnym ociepleniem, jak też innymi problemami ekologicznymi i gospodarczymi (np. zanieczyszczenie powietrza czy wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych. Eksperci światowi stwierdzili, że niewiele jest technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość światowego zapotrzebowania na energię.

Zdaniem wielu uczonych rozpoczęcie produkcji nowej energii pochodzącej wyłącznie z wiatru, słońca i wody możliwe jest już w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie tymi źródłami do 2050 r. Uważają oni również, iż przeszkody w realizacji takiego scenariusza zastosowania energii odnawialnej leżą głównie w płaszczyźnie społeczno-politycznej, a nie technologicznej czy ekonomicznej”.

Tym właśnie problemom poświęcono kolejną XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną pod dewizą „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w XXI stuleciu”, która przebiegała w dniach 28 - 29 maja w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” pod patronatem Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina.


Otwarcie konferencji. Przemawia Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin

Oprócz inicjatorów konferencji - Politechniki Kijowskiej organizatorami przedsięwzięcia byli: Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie; Instytut Energii Odnawialnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Katedra UNESCO Wyższego Wykształcenia Technicznego; Instytut Stosowanej Analizy Systemowej i Informatyki w NTUU „KPI” oraz Centrum Ukraińsko-Polskie w NTUU „KPI”.

W toku obrad, uczestnicy wysłuchali referatów i wystąpień informacyjnych, dokonali wymiany zdań, podzielili się doświadczeniami w omawianych problemach, szczególnie tych, które utrudniają dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę innowacyjność technologii energii odnawialnej, niejednokrotnie podkreślano, że jej rozwój wymaga znacznego wsparcia naukowego, zarówno w zakresie badań fundamentalnych, jak i stosowanych.


Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Kijowie prof. dr hab. Henryk Sobczuk i dr. hab. inż. Wojciech Jarzyna z Politechniki Lubelskiej przy pomniku Igora Sikorskiego - absolwenta KPI – twórcy pierwszych w świecie śmigłowców

Wśród uchwalonych postulatów znalazł się apel do programistów nowej wersji strategii energetycznej Ukrainy o uwzględnienie opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA planu działania dla rozwoju energii odnawialnej na Ukrainie.

Uczestnicy konferencji zwrócili się do państwowych instancji ustawodawczych i wykonawczych sektora energetycznego oraz do związanych z nim środowisk naukowych z szeregiem propozycji, w tym, poczynić wszelkie przedsięwzięcia, aby na Ukrainie do roku 2020 zapewnić zamianę 11 % spożycia energii ze źródeł energii odnawialnych.

Obrady konferencji to kolejny etap służący konsolidacji i intensyfikacji wysiłków nauki, praktyki i udziału społeczeństwa w promocji i wdrożeniu energii odnawialnej. O realistycznym, wyważonym podejściu do tego niezwykle ważnego zagadnienia mówi końcowy fragment rezolucji Forum:

„Oczywiście, projekt, który wspieramy, nie należy do łatwych, ale należy wziąć pod uwagę, że przy konsekwentnym wsparciu państwa, zaistnieją wszystkie podstawy do optymistycznej prognozy, dotyczącej dalszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co sprzyjać będzie zwiększeniu wytwarzania dodatkowych ilości energii dla naszego kraju”.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України