Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Prezentacja
„Polacy Nieżyna”


W ramach programu kulturalnego podczas prezentacji katalogu informacyjnego „Polacy Nieżyna” delegacja z Kijowa zawitała do nieżyńskiego Gimnazjum nr 16, gdzie dzieci uczą się języka polskiego

Pod takim tytułem ukazał się w druku nowy katalog informacyjny, poświęcony 390. rocznicy przyznania miastu Nieżynowi Praw Magdeburskich i XV. rocznicy powstania Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster".

Katalog informacyjny jest pierwszą publikacją poświęconą optymalnej katalogizacji informacji biograficznej o Polakach z Nieżyna. Zamieszczono w nim blisko trzysta biograficznych deskrypcji o Polakach, losy, których od pierwszego dziesięciolecia XVII wieku i do chwili obecnej była, czy też nadal powiązana jest z Nieżynem, z jego społeczno-kulturalnym środowiskiem. Zdecydowana większość danych opublikowana jest po raz pierwszy. Książka skierowana jest do naukowców, krajoznawców, wszystkich tych, których interesuje historia i kultura tego sławnego miasta, ukraińsko-polskie więzi, kwestie genealogii.

Katalog rozpoczyna się słowem wprowadzającym Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, który m.in. zaznaczył: „Nieżyn jest jednym z najstarszych miast ukraińskich Polesia, politycznym i gospodarczym centrum największego pułku kozackiego, potężnym kulturalno- oświatowym ośrodkiem współczesności. Ważną rolę w jego rozwoju, odegrali zamieszkujący tu przedstawiciele różnorakich grup etnicznych. Wśród nich szczególne miejsce należało do Polaków. […] Dzięki utworzonemu tu w 1999 r. stowarzyszeniu Polaków stało się możliwym otworzyć nowe stronice historii, aby wyświetlić rolę narodu polskiego we wszystkich dziedzinach powojennego i współczesnego Nieżyna. […] Uważam, że znaczącym osiągnięciem Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster"  jest, to że było ono w stanie zintegrować tutejszą polską wspólnotę, uaktywnić jej działalność, zajmując poprzez to właściwe jej miejsce w życiu kulturalnym współczesnego Nieżyna”.

Zaznaczyć należy, że katalog ujrzał świat, przede wszystkim dzięki tytanicznej pracy Stowarzyszeniu Polaków „Aster” na czele z niewyczerpalną w pomysłach i konsekwentną w ich realizacji prezes Feliksą Bielińską. Badacze, naukowcy rzetelnie gromadzili fakty historyczne, analizowali wydarzenia z życia polskiej wspólnoty Nieżyna. Aby to zrobić, korzystali z wielu źródeł: dokumentów archiwalnych miast Nieżyna, Czernihowa, Kijowa; monografii publikacji informacyjnych wydanych na Ukrainie i Polsce, materiałów archiwalnych z Krakowa, Warszawy, źródeł internetowych. Wydawnictwo w dużej mierze ukazało się również dzięki wsparciu Konsulatu RP w Kijowie oraz Fundacji Charytatywnej Iwana Kurowskiego.

I jak wszystkie podobne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenia „Aster”, i ta prezentacja katalogu przeprowadzona, 21 października w gmachu Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola również odbyła się na wysokim poziomie i z szerokim rozmachem .

W tym roku przedsięwzięcie zaszczycili swoją obecnością Radca-Minister Ambasady RP na Ukrainie Gerard Pokruszyński, Konsul RP w Kijowie Agnieszka Rączka, redaktor „Dziennika Kijowskiego” Stanisław Panteluk. Dostojnych gości powitali uczniowie nieżyńskich szkół w polskich strojach ludowych. Wielce, korzystnym dla nakreślenia nowych kierunków współpracy stało się spotkanie z przewodniczącym Nieżyńskiej Rady Rejonowej Olegiem Bizunem, który już od wielu lat aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Aster”.


Naukowy dorobek wydawniczy Stowarzyszenia Polaków „Aster” w Nieżynie

Inaugurując prezentację prezes Feliksa Bielińska opowiedziała zebranym o twórczym dorobku swego Stowarzyszenia, przykładem którego jest również prezentacja już siódmego z rzędu katalogu informacyjnego z serii „Polacy Nieżyna”, ale pierwszego w rodzaju skatalogowania danych biograficznych. Podkreśliła również: „Jestem dumna ze swego narodu, przedstawiciele którego od dawien dawna zajmowali poważne stanowiska w instytucjach miasta i każdy z nich dbał aby nie splamić swego honoru.

W prezentacji wzięli udział naukowcy bezpośrednio zaangażowani w pracach nad tą naukową publikacją, w tym: Profesor Hryhoryj Samojlenko, Maksym Potapenko, Pawło Myched i inni. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, którzy wysoko ocenili aktywną działalność publiczną nieżyńskiej Polonii.  Imponująca była duża liczba studentów, przyszłych specjalistów, dla których prezentowane naukowe opracowanie może być przydatne.


Dyrektor gimnazjum Walentyna Gradobyk (L) z wielką serdecznością przeprowadziła wycieczkę po terenie gimnazjum, które w te dni akurat obchodzi swoje 25-lecie

W ramach prezentacji przewidziano szereg imprez towarzyszących. Delegacja z Kijowa zawitała do Centrum Kultury Polskiej, będącym dumą stowarzyszenia. (Niestety, obecnie zaistniała tu przykra sytuacja, ponieważ zawisła nad nim groźba wysiedlenia z dzierżawionego pomieszczenia). Goście złożyli także wieniec pod memorialnym pomnikiem na uporządkowanym kilka lat temu Cmentarzu Katolickim, oraz zawitali do rzymskokatolickiego kościoła św. Piotra i Pawła, który m. in. dzięki staraniom Stowarzyszenia „Aster” niedawno został odnowiony. Do programu wizyty tradycyjnie włączono zwiedzanie Muzeum Starodruków Biblioteki PUN im. M. Gogola, gdzie po salach muzeum delegację oprowadził dyrektor Ołeksandr Morozow.

Ciekawym punktem programu stała się wizyta do nieżyńskiego Gimnazjum nr 16, gdzie funkcjonuje klasa polska, w której dzieci uczą się języka polskiego jako drugiego obcego (od 5 klasy można wybrać drugi język: polski, francuski albo niemiecki, przy czym angielski jest tu obowiązkowym od 1 klasy).  Dyrektor gimnazjum Walentyna Gradobyk z wielką gościnnością przeprowadziła wycieczkę po terenie gimnazjum ( które w te dni akurat obchodzi swoje 25-lecie) prezentując osiągnięcia nabyte w tym okresie. Dzieci klasy polskiej przygotowały ciekawy program artystyczny, przeplatając piosenki polskie i ukraińskie. W imieniu Ambasady RP na Ukrainie Radca-Minister Gerard Pokruszyński sprezentował dla dzieci klasy polskiej telewizor oraz książki i słodycze.


Organizatorzy i uczestnicy tuż po prezentacji katalogu informacyjnego „Polacy Nieżyna”

Tak niezwykle prędko przeminął ten niezapomniany dzień w starodawnym Nieżynie, dzień - który stanie się już historią i będzie na pewno mile wspominany przez uczestników tego znamiennego wydarzenia.

I na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć słowa profesora Hryhorija Samojlenki, który podczas prezentacji powiedział:

"Rzeczywiście, dzisiaj mamy swoiste święto przyjaźni dla Polaków i Ukraińców i to, że zebraliśmy się tu dzisiaj, jest świadectwem poważnej pracy, jaką prowadzi nasze polskie stowarzyszenie”.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України