Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Chroniąc wodę ratujesz przyrodę
WODA POCZĄTKIEM WSZECHRZECZY


Konferencję zainaugurował rektor NTUU „Politechnika Kijowska” akademik NAN Ukrainy Mychajło Zhurowskyj

Kolejna, trzecia już z rzędu, konferencja poświęcona współczesnym problemom badania i uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków i dyskusji na inne powiązane z tymi fundamentalnymi i stosowanymi kwestiami tematy, obradowała w dniach 28 - 30 października br. w murach Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy - „Politechnika Kijowska”

Organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pod dewizą: „Czysta woda. Aspekty podstawowe, stosowane i przemysłowe” byli: „Politechnika „Kijowska”, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Katedra UNESCO, Ukraińsko-Polskie Centrum NTUU „Politechniki Kijowskiej”, Uniwersytet Państwowy „Politechnika Lubelska”, Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (Lublin), Sp. z o.o.„Technologie natury”.

Na uroczystej ceremonii otwarcia przed uczestnikami konferencji wystąpili: rektor NTUU „Politechnika Kijowska” akademik NAN Ukrainy Mychajło Zhurowskyj, kierownik Referatu Wydziału Nauki i Oświaty Ambasady RP na Ukrainie, radca Anna Kuźma, dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w. Kijowie prof. Henryk Sobczuk, akademik NAN Ukrainy, akademik-sekretarz Wydziału Chemii, dyrektor Instytutu Chemii Powierzchni Mykoła Kartel, dyrektor ds. komercji firmy „Technologie Natury” Roman Szałajew.


„Co prawda z wykształcenia jestem humanistką, ale obracając się w kręgu naukowców waszego profilu często słyszę, że najbardziej realną przyczyną wybuchu III wojny światowej może być właśnie brak wody, a zatem od Was, zależy, czy zdołamy zapobiec takiej (nie daj Boże!) ewentualności” – półżartem stwierdziła kierownik Referatu WNO Ambasady RP na Ukrainie radca Anna Kuźma

„Z roku na rok problemy, którym poświęcona jest konferencja, będą zaostrzać się coraz bardziej, nabierać większej aktualności, a zatem im wszyscy będziemy aktywniej pracować nad nimi, tym efektywniej będą one rozstrzygane i wtedy zdołamy naszej ojczyźnie i innym krajom świata przedstawić technologię i sposoby kompleksowego rozwiązania tych globalnych problemów. I tu jesteśmy niezmiernie zainteresowani współpracą z wieloma polskimi instytucjami naukowymi przy koordynacji i pod egidą Polskiej Akademii Nauk” - powiedział na ceremonii otwarcia konferencji rektor Politechniki Kijowskiej Mychajło Zhurowskyj.

Pani Anna Kuźma - radca, kierownik Referatu WNO Ambasady RP w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: „Ja polsko-ukraińską współpracą naukowo-oświatową zajmuję się już od pięciu lat i muszę zaznaczyć, że w okresie tym nastąpił niezwykły postęp w danej sferze; istotnie rozwinęły się kontakty między naszymi uniwersytetami, politechnikami, pośród naukowców i studentów. Ambasada aktywnie, w miarę możliwości, wspiera te procesy. Byliśmy przy narodzinach polsko-ukraińskich humanitarnych i politechnicznych konsorcjów, których działalność sprawnie koordynuje dziś Stacja PAN na Ukrainie”.

Dyrektor przedstawicielstwa PAN na Ukrainie dr Henryk Sobczuk dziękując za owocną współpracę z placówką poinformował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski planuje w przyszłym roku rozwijać współpracę również w kierunku kształcenia młodej kadry aspirantów z Ukrainy.  


W konferencji uczestniczyli naukowcy z Polski

W toku wystąpień podkreślano, że wytwarzanie i zaopatrzenie ludności w wodę wysokiej jakości jest podstawą harmonijnego socjalno-ekonomicznego rozwoju społeczeństw. Aktualność tego problemu wzrasta w miarę degradacji naturalnych zbiorników wodnych spowodowanej znaczną presją antropogeniczną i szybkim wzrostem liczby ludności.

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie nauki i edukacji, rozwój i doskonalenie zasad i mechanizmów kompleksowego podejścia do ochrony wód odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwiązaniu tego problemu.

Tematyka trzydniowej dyskusji i wygłoszonych referatów dotyczyła między innymi takich kwestii jak: technologie oczyszczania ścieków, techniczne aspekty zaopatrzenia w wodę miast i obiektów przemysłowych, unieszkodliwianie i utylizacja osadów, wytwarzania energii i surowców z odpadów, stan zasobów wody słodkiej na świecie w tym w Polsce i na Ukrainie.

Kilka wystąpień poświęcono problemom konkretnych wodnych arterii Ukrainy, w szczególności problemom rzeki Ługań i pradawnej kijowskiej rzeki Łybid; przebudowie sieci wodociągowych oczyszczalni ścieków Dniepru, kaskadzie zbiorników wodnych na Dnieprze.

A zatem, na konferencji rozpatrzono szerokie koło istotnych zagadnień, od rozwiązania których zależy zdrowie i perspektywy na przyszłość całych narodów.

***

Wspólnie z KPI odradzamy życie w polskim jeziorze!

Autorem jednego z bardzo ciekawych opracowań jest Józef Dziudziak, prezes LTD Pyrocat Catalyse World, wprowadzającej nowoczesne technologie oczyszczania wody we Wrocławiu.

Stosowane tam innowacje technologiczne dotyczą również przemysłu spożywczego: wyłapywanie kwasów owocowych, czyszczenie serwatki, czyszczenie gliceryny - odpadu z produkcji biopaliw i w przemyśle farmaceutycznym oczyszczanie antybiotyków.

„Zastosowaliśmy – zaznacza prezes w opracowaniu - naszą technologię, budując stację demineralizacji wody w fabryce traktorów, wraz z zamknięciem obiegu wody. Stosujemy tu specjalny jonit, odporny na utlenianie co pozwala uzyskiwać ultra czystą wodę dla zakładów farmaceutycznych. Wydajność 15 000 litrów na godzinę.


Profesorowie KPI podczas inauguracji Konferencji

Ostatnio nasza firma podjęła się trudnego zadania: oczyszczenia Jeziora Sławskiego o powierzchni 815 hektarów, które od lat degraduje się, gdyż ścieka weń brudna woda z pól, gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych.

W tym celu założyliśmy konsorcjum, do którego zaprosiliśmy między innymi Politechnikę Kijowską. Na obszarze jednego akwenu wodnego zastosowane zostanie kilka metod usuwania zanieczyszczeń. W celu oczyszczania wody z dopływów rzek za istniejącymi oczyszczalniami zakładów produkcyjnych zostaną ustawione urządzenia filtracyjne, wykorzystujące technologię żywic jonowymiennych.

Po odcięciu około 90% dopływu związków biogennych do jeziora powinien zapoczątkować się proces samooczyszczania wody.

Do oczyszczania jeziornej toni wykorzystana zostanie pływająca platforma filtracyjna o wyżej wydajności (Kaskada WT08 do WT10).

Zakładamy, że platforma od kwietnia do października przez 3 lata będzie oczyszczać wodę ze związków fosforu i azotu. Wyłapane związki wykorzysta się do produkcji nawozów mineralnych.


Przemawia dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w. Kijowie prof. Henryk Sobczuk

Do oczyszczania strefy przybrzeżnej chcemy zastosować mikroorganizmy zawarte w mieszankach mikrobiologicznych, które rozłożą resztki pestycydów, związków fenolowych i ropopochodnych.

Możliwe się stanie założenie plaż nad jeziorem.

Efekt końcowy zostanie osiągnięty dzięki kompleksowemu działaniu różnych podmiotów i zastosowaniu różnych technologii oczyszczania wody.

Projekt będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020, z możliwym udziałem do 70%, i ze środków własnych władz miejscowych.

Dodam, że program HORYZONT 2020 jest największym w historii Europy programem finansowania badań naukowych i innowacji i dysponuje na lata 2014-2020 ogromnym budżetem 80 miliardów euro, z którego chcielibyśmy dostać do 3 milionów euro.

Doświadczenia zdobyte przy oczyszczaniu jeziora można będzie wykorzystać gdzie indziej, także na Ukrainie” - konstatował lider projektu.

Oprac. Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України