Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
ŚCIEŻKAMI EKOHYDROLOGII


Na sali podczas posiedzeń plenarnych dominowała młodzież studencka (pierwszy z prawej: dyrektor
Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczak)

Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody pitnej, podwyższanie jej jakości jest dziś jedną z podstaw h armonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego.  Wagę tego problemu uwidacznia stała degradacja naturalnych zbiorników wodnych w wyniku tempa eksploatacji zasobów środowiska przekracza regeneracyjny potencjał biosfery, jak też wzrost populacji regionów miejskich.

Priorytet dla zagadnień związanych z wodą w miastach wynika stąd, że już ponad połowa społeczności naszej planety mieszka na obszarach zurbanizowanych, a tempo urbanizacji nigdy wcześniej nie było tak wysokie. Miasta to główni emitenci zanieczyszczeń wód. Z drugiej strony, to właśnie woda i zieleń w dużym stopniu określają jakość życia. Są najważniejszymi elementami ekohydrologicznej gospodarki wodnej, która poprawia stan środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miast. W tym kontekście konieczne staje się stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu wodą i środowiskiem, w oparciu o zintegrowanie wiedzy inżynierskiej ze zrozumieniem procesów biologicznych i hydrologicznych, gdyż dziś woda determinuje jakość środowiska, a co zatem idzie, bezpieczne życie każdego z nas.

Ogrom problemu wymaga zintegrowanych działań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi poprzez międzynarodową współpracę w dziedzinie nauki i edukacji, rozwoju i doskonalenia zasad i mechanizmów kompleksowego podejścia do ochrony wód.

W tym właśnie nurcie w dniach 26-28 października 2016 roku w Kijowie w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut im. I. Sikorskiego” obradowała IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pod dewizą: „Czysta Woda. Aspekty Podstawowe, Stosowane i Przemysłowe.

Organizatorami i uczestnikami konferencji byli: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut”; Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie; Narodowa Akademia Nauk Ukrainy; Politechnika Lubelska; Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej; LLC Technologie Natury, Ukraina; Katedra UNESCO Wyższego Wykształcenia Technicznego, Stosowanej Analizy Systemowej i Informatyki w NTUU „KPI” oraz Kijowski Instytut Stosowanej Analizy Systemowej; Park Nauki “Київська політехніка”; Centrum Ukraińsko-Polskie w NTUU „KPI”.

Podczas ceremonii otwarcia przed uczestnikami konferencji wystąpili: pierwszy prorektor NUTU "KPI" akademik NAN Ukrainy Jurij Jakimenko, dziekan Wydziału Technologii Chemicznej NUTU "KPI" Igor Astrelin, dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczuk, dyrektor Instytutu Geochemii NAN Ukrainy Georhij Łysyczenko, Dyrektor Generalny Kompanii „Technologie Przyrodnicze” Wołodymyr Rysuchin.

Na pierwszej sesji plenarnej konferencji wysłuchano wykładów, które stały się żywą ilustracją dokonywanych badań i analiz w takich tematach, jak: „Stan zasobów wodnych Dniepru: problemy i ich rozwiązanie” (autorstwa A. H.Łysiuk), „Ewolucja odwróconej osmozy” (T.J.Mitchenko), „Osobliwości zastosowania wykorzystanie technologii „ТОНАК” do oczyszczania wody z metali ciężkich i radionuklidów” (G. W. Łysyczenko, J.L.Zabułonow), „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz modernizacji gospodarki wodnej Ukrainy” (W. Rysuchin), „Nowoczesne technologie i skuteczne metody biologicznego oczyszczania ścieków oraz perspektywy ich wykorzystania”(L.A.Sablij), „Kondycjonowanie dla uzyskania wody pitnej” (W.I.Maksin), „Wytwarzaniem odczynników i technologii do kondycjonowania wody dla oszczędnych systemów chłodzenia”(M.D.Homelia).

Oprócz prelekcji i dyskusji na posiedzeniach plenarnych nad podjętymi tematami, naukowcy w ciągu trzech dni, pracowali w sekcjach: „Technologie oczyszczania wód naturalnych. Techniczne aspekty zaopatrzenia w wodę”, „Wpływ ścieków na środowisko. Monitorowanie i prognozowanie stanu naturalnych zbiorników w warunkach intensywnego spożycia wody” i „Techniki oczyszczania ścieków, utylizacji osadu i uzyskiwania z niego energii i nośników energii”. Aspekty biologiczne i biochemiczne”.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się wielotematyczne postery przygotowane przez stronę polską, w tym na takie tematy, jak: „Wrażliwość różnych organizmów wskaźnikowych w ocenie toksyczności wody basenowej”, „Zastosowanie elektronicznych zmysłów do monitoringu jakości wody”, czy też - „Biomonitoring aktywny zbiornika wodnego Janów (woj. świętokrzyskie) z wykorzystaniem glonów morskich ‘Palmaria palmata’ ”.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України