Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Ważna wizyta
Do KPI zawitał Ambasador Polski

Narodowo Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” im. Igora Sikorskiego powstał w 1898. W uczelni od chwili jej powstania przeszkolono prawie 370 tysięcy specjalistów, w tym ponad 60 tysięcy już w latach niepodległości Ukrainy.

KPI znalazł się w 4% grupie uniwersytetów cieszących się najwyższą renomą na świecie według międzynarodowych ocen QS i jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Europie. Dziś studiuje tu prawie 25 000 studentów, licencjatów i doktorantów, w tym również obcokrajowców. Co szósty student stolicy Ukrainy zdobywa oświatę w KPI.

Uniwersytet posiada 19 wydziałów, 9 instytutów edukacyjno-naukowych, kilka instytutów naukowo-badawczych oraz ośrodków naukowych. Grono wykładowców liczy ponad 500 profesorów i ponad 1300 docentów.

Sale i laboratoria wyposażone są w nowoczesny sprzęt, stosuje się tu innowacyjne technologie nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych. Wszystko to gwarantuje wysoki poziom kształcenia, odpowiadający standardom najlepszych uczelni zagranicznych.

Kampus uniwersytetu grupujący budynki instytutów, wydziałów i akademików zajmuje powierzchnię około 120 ha. To prawdziwe miasteczko w mieście. Uczelnia posiada własne Centrum Kultury i Sztuki, nowoczesne centrum sportowe, przychodnię, cztery bazy sportowo-rekreacyjne na Dnieprze, Morzu Czarnym i w Karpatach. Jego biblioteka naukowo-techniczna należy do najlepszych w kraju.

Te i mnóstwo innych ciekawych informacji dotyczących uczelni przekazał rektor NTUU „Kijowski Instytut Politechniczny” im. I. Sikorskiego akademik Michajło Zgurows’kyj Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Janowi Piekle, który 14 grudnia przybył tu z oficjalną wizytą, w ramach której przewidziano wygłoszenie wykładu na temat: „Polska i Ukraina”.

Renoma uczelni

Przed spotkaniem ze studentami rektor uczelni Mychajło Zgurows’kyj pokrótce zapoznał czcigodnego gościa z historią i dniem dzisiejszym największej i najstarszej uczelni technicznej Ukrainy oraz osobiście oprowadził go po największym z ukraińskich muzeów techniki i technologii znajdującym się na terenie politechniki. Ambasadorowi Polski towarzyszył Jan Kalinowski - II sekretarz Ambasady RP na Ukrainie.

Wśród prekursorów nauk wykładanych na uczelni jest szereg nazwisk luminarzy światowej sławy. Pierwszym przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Politechniki w 1903 roku był Dmitrij Mendelejew. Z jego rąk dyplom otrzymało wówczas 93 absolwentów.

Abiturientem Politechniki był m.in. Igor Sikorski, twórca pierwszych samolotów wielosilnikowych, konstruktor wielu łodzi latających i pierwszych śmigłowców. Z uczelnią wiążą się nazwiska Eugeniusza (ojca) i Borysa (syna) Patonów - wynalazców i realizatorów metody elektrycznego spawania.

Rektor zaprezentował również liczne osiągnięcia techniki, w które swój wkład włożyli naukowcy kijowskiej uczelni, w tym i prototyp nano-sputnika POLYITAN-1, który już ponad rok krąży na orbicie wokół Ziemi.

Począwszy od najstarszych dziejów uczelni niemało jest tu powiązań z Polską. Politechnika Kijowska, Warszawska i Petersburska założone zostały jednym dekretem cara Mikołaja II w 1898 roku. Wielu studentów, którzy rozpoczęli studia na Politechnice Warszawskiej kontynuowało naukę w Kijowie. Politechnikę w Kijowie ukończyli m.in. Wojciech Alojzy Świętosławski - zasłużony dla światowej nauki fizykochemik, późniejszy rektor Politechniki Warszawskiej, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej, jak też Michał Butkiewicz, inżynier, kolejarz, Minister Komunikacji w II RP.

W latach bardziej nam bliskich studiowało tu wielu Polaków. Ponad 80 lat temu powstała w Polsce Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej, którą obecnie kieruje dr Janusz Fuksa. Dziś zrzesza ona około 200 absolwentów.

Od roku 2008 na uczelni aktywnie funkcjonuje Centrum Ukraińsko-Polskie.

Efektywnie i dynamicznie rozwija się współpraca Uniwersytetu z Przedstawicielstwem PAN w Kijowie, pracą którego kieruje prof. dr hab. Henryk Sobczuk. Przy wsparciu tej placówki na Politechnice Kijowskiej już czterokrotnie odbyły się naukowo-praktyczne konferencje „CZYSTA WODA. ASPEKTY FUNDAMENTALNE, UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE”, ponadto PAN wspiera Międzynarodową Naukowo-Praktyczną Konferencję „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w XXI wieku”.

 „Polska i Ukraina” 

Po zapoznaniu się z uczelnią Ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło przeszedł do Sali Posiedzeń Rady Naukowej, gdzie oklaskami spotkali go studenci i grono pedagogiczne uczelni.

Swój wykład Jan Piekło rozpoczął od dygresji osobistej napomknąwszy, iż chociaż sam studiował filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, to jego dziadek miał wykształcenie techniczne, będąc absolwentem Politechniki Lwowskiej.

We wprowadzeniu do tematu wykładu Ambasador Polski dotknął powiązań historycznych łączących nasze kraje.  Wspomniał o sojuszu Piłsudski-Petlura, o pochowanym na warszawskiej Woli generale chorążym Armii URL Marku Bezruczce, który w 1920 r. heroicznie walczył z bolszewikami pod Zamościem.

Przechodząc do współczesności przypomniał, że Polska 25 lat temu, jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Zaznaczył, iż pozytywny klimat, który panował w ciągu tych lat miał miejsce nie tylko między naszymi rządami, lecz i prostymi obywatelami. Podkreślił rolę Polski we wsparciu ukraińskiej niepodległości, przypominając obecność Polaków na Kijowskim Majdanie, jak podczas Rewolucji Pomarańczowej, tak i Rewolucji Godności.

„Pamiętam – wspomniał mówca - podczas mojego spotkania w Waszyngtonie ze słynnym amerykańskim politykiem polskiego pochodzenia Zbigniewem Brzezińskim, powiedział on, że nie ma bezpiecznej Europy bez wolnej, demokratycznej Ukrainy. A ja mogę stwierdzić, że nie będzie bezpiecznej Polski bez wolnej Ukrainy".

Szef polskiej misji dyplomatycznej przedstawił także swoje spostrzeżenia odnośnie aktualnych zmian, które zachodzą na naszym kontynencie. Podkreślił, że w obecnej sytuacji: „gdy Europa przeżywa kryzys na wielu płaszczyznach - politycznej, ekonomicznej, kryzys budowania tożsamości europejskiej, brak spójnej koncepcji, co do przyszłości UE, kryzys w stosunkach z Rosją; w sytuacji, gdy w polityce niektórych państw pojawia się trend nacjonalistyczny, kiedy ludzkość (jak z tego wynika) zbliżyła się do historycznego rozdroża, nasze państwa wbrew temu powinny nie zbaczać z wyznaczonego kursu, współpracować i umacniać bezpieczeństwo - bezpieczeństwo Polski, Ukrainy, naszych sąsiadów i działać na rzecz pogłębienia więzi w innych obszarach”.

W drugiej interaktywnej części spotkania Ambasador RP odpowiedział na pytania studentów, które głównie dotyczyły nauki języka polskiego na Ukrainie i języka ukraińskiego w Polsce, możliwości kształcenia się ukraińskiej młodzieży w Polsce, jak też perspektyw współpracy uczelni polskich z Politechniką Kijowską.

Odpowiadając na pytania studentów, Jan Piekło poinformował, że obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim i kilku innych polskich uczelniach utworzono Katedry Ukrainistyki, jak również stworzono możliwości współpracy akademickiej polskich i ukraińskich uniwersytetów. Szczególnie aktywnie w tym roku prowadzona jest współpraca naukowa i akademicka między Warszawą a Kijowem, Lwowem i Krakowem, Łodzią i Wrocławiem.

Ambasador Polski odnotował, że na spotkaniu z kierownictwem uczelni omówione zostały dalsze poczynania sprzyjające umocnieniu i rozszerzeniu nowych powiązań i tradycyjnej współpracy z uczelniami i ośrodkami nauki Polski. Zastanawiano się jak w tej nowej geopolitycznej sytuacji zaistniałej we współczesnym, pełnym konfliktów świecie, wspólnie dążyć ku temu, by nowe pokolenia żyły w bardziej pomyślnej atmosferze.

Podsumowując, spotkanie i nawiązując do zadanych pytań rektor KPI im. Igora Sikorskiego Ukrainy Michajło Zgurows’kyj poinformował, że kijowska uczelnia wraz z Politechniką Warszawską i Wrocławską opracowują perspektywy wdrożenia praktyki zdobycia podwójnego dyplomu dwóch uczelni. Jest też kilka dróg, które pozwolą na akredytację programów inżynierskich oraz nostryfikację zagranicznego dyplomu, tytułu lub stopnia naukowego.

Dziękując za uwagę i uprzejmość okazaną przez gospodarzy uniwersytetu Jan Piekło wyraził wdzięczność za zaproszenie na kolejną wizytę do KPI, celem głębszego zapoznania się z uczelnią, w tym i  z działalnością Centrum  Ukraińsko-Polskiego.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України