Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Nowy wymiar
Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie


Nowo wybrany Prezes Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego Aleksy Kuc (L) i jego z-ca Eugeniusz Szewczuk (P)

W dniach 26-28 grudnia 2016 roku w Żytomierzu został zrealizowany projekt: „Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie - nowy wymiar”, który w całości, w 100%, został sfinansowany przez zarząd Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Dzięki wsparciu i uprzejmości Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu, projekt urzeczywistniono w budynku tej uczelni.

Przedsięwzięcie  było inicjatywą  pokolenia młodych Polaków  zaangażowanych  w  działalność  Stowarzyszenia  Młodzieży Polskiej  w  Żytomierzu  oraz  Klubu  Stypendystów   Fundacji   Semper   Polonia   Obwodu Żytomierskiego.

Pragnęliśmy podzielić się i przekazać  całej polskiej młodzieży Żytomierszczyzny swoje doświadczenie, wiedzę i możliwości aktywnego działania. 

Bowiem jedno pokolenie liderów młodzieżowych powinno ustępować miejsce swoim następcom na rzecz jeszcze lepszego rozwoju i wprowadzenia nowych dynamicznych zmian w środowisku. Nasza aktywność – to kontynuacja działań przyszłych pokoleń Polaków na Ukrainie.

Tym projektem chcieliśmy zmotywować młodzież polską Żytomierszczyzny do ich pełnej inwencji postawy społecznej, czynnego angażowania się w działalność organizacji polskich, rozważenia perspektyw układania projektów i nawiązania partnerstwa, w celu rozwoju środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie i Ukrainie. 


Podczas zajęć

Projekt miał formę intensywnego trzygodzinnego szkolenia. Wszystkie organizacje polskie obwodu żytomierskiego zostały podzielone w te dni na grupy, tak aby mogła uczestniczyć w projekcie zarówno młodzież z każdej organizacji, jak również młodzież niezrzeszona w żadnej z organizacji z obwodu żytomierskiego. Chcieliśmy dać równe szanse i wszystkim i każdemu.

W toku realizacji projektu  młodzież przedyskutowała problemy, możliwości oraz perspektywy i przyszłość rozwoju Polskości na terytorium Żytomierszczyzny, przeprowadziła SWOT analizę środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie, najpierw w grupach a następnie wspólnie zastanowiliśmy się o silnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach naszego polskiego środowiska. Warto zwrócić szczególną uwagę, że w wielu grupach wśród mocnych stron wymieniono przede wszystkim największą liczebność Polaków w obwodzie żytomierskim w porównaniu do innych obwodów Ukrainy, największą ilość organizacji polskich, natomiast ze słabych stron wymieniono wysoki poziom konkurencji pomiędzy organizacjami polskimi, brak partnerstwa, brak uzupełniania się swoich działaniach i brak zespolenia sił.

Następnie młodzież dowiedziała się o istocie projektu i jego cyklach, o czynnikach wpływających na efektywność sporządzenia i zarządzania projektem, niezbędności przeprowadzenia dokładnej całościowej analizy, konieczności tworzenia drzew problemów i celów, dokładnego zaplanowania wszystkich działań w ramach organizacji projektu, o jego harmonogramie. Mówiono o możliwościach pomiarów rezultatów ilościowych i jakościowych, o budżecie, ewaluacji i o najczęstszych czynnikach decydujących o niepowodzeniu projektów. Rozpatrzono strukturę wniosków projektowych i zasady ich wypełnienia i składania. Podkreślano potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych po to, aby projekty były wyraźnie ukierunkowane i rozwiązywały konkretny problem jak też wagę nawiązywania współpracy i partnerstwa z innymi organizacjami i instytucjami.

Kolejnym punktem szkolenia była symulacja konsultacji społecznych i praca w grupach, w ramach których wszyscy uczestnicy zaczęli opracowywać własne koncepcje projektowe, które po dopracowaniu  będą mogli przekształcić w projekt i wypełnić wniosek o jego dofinansowanie. 

Na zakończenie projektu, w dniu 28 grudnia 2016 roku odbyły się wybory nowego zarządu Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego, na prezesa Klubu został wybrany Aleksy Kuc z Dowbysza, a na zastępcę prezesa - Eugeniusz Szewczuk z Korostenia.

Serdecznie gratulujemy! I życzymy Klubowi pod przewodnictwem nowego zarządu efektywnych nowatorskich innowacyjnych projektów, sukcesów i rozwoju Polskości na Żytomierszczyźnie i Ukrainie! 

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, członkowie Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України