Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Prezentacja
Pielęgnowanie śladów polskości w Nieżynie


Do Nieżyna zawitała delegacja dyplomatów polskich na czele z Ambasadorem RP na Ukrainie Janem Piekło

„Mam przyjemność przedstawić Państwu ósmy już tom książki „Polacy w Nieżynie”, wydanej przez Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Aster”, które od blisko dwóch dziesięcioleci pielęgnuje pamięć o wkładzie Polaków w rozwój tego miasta. Ukazanie się kolejnej publikacji akurat w 2018 roku ma wymiar symboliczny w szczególności dlatego, że zbiega się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polska niepodległa to przede wszystkim wspólnota wol­nych Polek i Polaków, którzy przez wieki pracowali nie tylko na rzecz umacniania swojej Ojczyzny, lecz przyczyniali się również do rozwoju kulturalnego, naukowego i gospodarczego innych państw i społeczeństw. Jednym z ważniejszych przed­sięwzięć uświetniających stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest inicjatywa „Polacy Światu”, nad którą patronat sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja, którą trzymacie Państwo w rękach, doskonale wpisuje się w ideę tego projektu. Promuje on przywracanie pamięci o Polakach, którzy żyjąc poza krajem, zasłużyli się dla swojej Ojczyzny i wnieśli wkład w rozkwit innych państw, re­gionów i miast poprzez wzbogaca nie ich kulturowego dzie­dzictwa, budowę przyjacielskich relacji i pozytywnego wizerunku Polski. Godnych zapamiętania przedstawicieli narodu polskiego nie zabrakło również w Nieżynie, choć wchodził on w skład Rze­czypospolitej zaledwie przez pół wieku.


Podczas otwarcia nowego Centrum Kultury Polskiej na ręce prezes Stowarzyszenia „Aster” Feliksy Bielińskiej wręczono prezenty od Ambasady RP na Ukrainie

Początek napływu ludności polskiej do Nieżyna datuje się na 1625 rok, gdy król Zygmunt III Waza nadal miastu przywilej lokacyjny na bazie prawa magdeburskiego. Od tam­tego czasu stało się ono jednym z największych w regionie ośrod­ków kultury i handlu. Polacy wydatnie przyczynili się do jego rozwoju: wystarczy przywołać chociażby nazwisko braci Łuczyckich - założycieli miejscowego teatru, czy rodziny Halickich - wybitnych lekarzy.

Dziś kontynuatorem polskich tradycji w Nieżynie jest Stowarzyszenie „Aster”, którego działalność opiera się na pol­sko-ukraińskiej współpracy, przyczyniając się do rozwoju kulturalno-naukowego całej nieżyńskiej społeczności. Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność wieloletniej Prezes Pani Fe­liksie Bielińskiej i prowadzonemu przez nią Stowarzyszeniu za pracę na rzecz pielęgnowania śladów polskości w Nieżynie i wzmacniania relacji polsko-ukraińskich.

Na najwyższe uznanie zasługują takie dotychczasowe ini­cjatywy organizacji jak budowa memoriału w miejscu dawnego cmentarza katolickiego w Nieżynie oraz otwarcie w 2010 roku Centrum Kultury Polskiej - jedynego ośrodka tego typu na le­wobrzeżnej Ukrainie. Inaugurację Centrum w nowej siedzibie w 2018 roku można uznać za moment kulminacyjny w dotychczasowej działalności tej polskiej organizacji. Kontynuowanie takiej ak­tywności jest możliwe między innymi dzięki otwartej i życzliwej postawie miejscowych władz oraz przedstawicieli świata nauki, kul­tury i kręgów oświatowych.


Prezentacja nowego tomu naukowej serii przebiegała ciekawie i w podniosłym nastroju

Niniejsza książka pomoże Państwu zapoznać z polską spuścizną kulturową Nieżyna oraz przyjrzeć się najwybitniej­szym - dawnym i współczesnym - przedstawicielom polskiej społeczności, związanych z ziemią czernihowską”.

Tak Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło zainaugurował w Słowie do Czytelnika niedawno wydany ósmy tom książki z cyklu „Polacy w Nieżynie. Historia i współczesność”, prezentacja którego odbyła się 22 marca w Nieżynie.

W ten dzień do Nieżyna zawitała szacowna delegacja w składzie: Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło z małżonką Grażyną Skurzyńską-Piekło, kierownika Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Tomasza Dederko, kierownika Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Emilii Jasiuk, prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza, redaktora naczelnego pisma „Dziennik Kijowski” Stanisława Panteluka.

Poczesnych gości na Ziemi Nieżyńskiej spotkali: prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie, kierownik Centrum Kultury Polskiej Feliksa Bielińska, przewodniczący Rady Rejonu Nieżyńskiego Oleg Buzun, mer miasta Anatolij Linnyk, sekretarz Rady Miasta Walerij Sałogub.

Po oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, delegacja przestąpiła progi rzymskokatolickiego kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła, a zatem oddała hołd pochowanym na dawnym polskim cmentarzu, składając kwiaty i znicze u podnóża Pomnika Pamięci.

W tym dniu ważnym punktem programu było oficjalne otwarcie nowego Centrum Kultury Polskiej, z którym powiązane są pewne perypetie i nawet gorycz członków Związku Polaków „Aster” (poprzednie Biuro Centrum zostało okradzione ze wszystkich materiałów naukowych, gromadzonych tu przez prawie 20 lat i nawet zdemolowane przez nieznanych sprawców – do teraz nie ustalonych...)


W prezentacji ósmego tomu „Polacy w Nieżynie. Historia i współczesność” wzięli udział: kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Tomasz Dederko, ambasadorowa Grażyna Skurzyńska -Piekło, prezes ZPU na Ukrainie Antoni Stefanowicz, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Emilia Jasiuk

Jednak dzięki energicznym wysiłkom i osobistemu poświęceniu prezes Feliksy Bielińskiej, która wystarała się o nowe pomieszczenie, Centrum Kultury Polskiej odnowiło swoją niezwykle ważną dla Stowarzyszenia działalność (pracować tu będzie również Polska Szkoła Sobotnia).

Polscy dyplomaci zawitali do nowej siedziby Centrum, przekazali na ręce Pani Prezes materiały informacyjne, książki z zakresu literatury, portret Papieża Jana Pawła II, wizerunek godła Polski, oraz 40 egzemplarzy najnowszego „Przewodnika po historii Polski”. Prezes ZPU Antoni Stefanowicz przekazał do biblioteki Centrum podręczniki języka polskiego dla dzieci.

W drugiej części programu odbyła się prezentacja wspomnianego na wstępie kolejnego tomu książki z cyklu „Polacy w Nieżynie”, poświęconego setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-leciu Związku Polaków „Aster”.

Jest to ósma edycja z tej serii, która prezentuje najlepsze prace naukowców z lat ubiegłych. Publikacja poświęcona jest wybitnym osobistościom polskiego pochodzenia z Nieżyna i regionu czernihowskiego, różnym aspektom stosunków polsko-ukraińskich, oraz współczesnym osiągnięciom Stowarzyszenia „Aster”.


Zdjęcie na pamiątkę po prezentacji

Prezentację zbioru prowadziła prezes Feliksa Bielińska. W toku debat z referatami i refleksjami dotyczącymi wydarzeń przedstawionych w książce wystąpili: doktor hab. filologii G. Samojlenko, rektor Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola dr historii O. Samojlenko, kierownik Centrum Gogoloznawstwa dr hab. filologii P. Myched, dr historii O . Rostowska, dr historii N. Potapenko, dr psychologii M. Nakoneczna, pracownik naukowy Nieżyńskiego Muzeum Krajoznawczego W. Jemielianow. W dyskusji wypowiedzieli się również przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, którzy brali bezpośredni udział w tej publikacji naukowej.

Prezentacja odbyła się w przytulnej kawiarni „Autograf”, znajdującej się w samym centrum miasta. Jej uczestnikami i gośćmi troskliwie opiekował się gospodarz kawiarni - wieloletni aktywny działacz Stowarzyszenia „Aster” Wołodymyr Mamedow - radny Rady Miejskiej Nieżyna (czterech kadencji) poeta, mecenat i filantrop, prezes Nieżyńskiej Federacji Piłkarskiej. Sport – jedna ważnych dziedzin w życiu mieszkańców miasta jest jedną z wielu jego pasji, stąd też kompetentnie i rzeczowo scharakteryzował zebranym tę dziedzinę i rozbrajająco przedstawił solidne literacko-publicystyczne wydanie swego autorstwa „Zakochani w futbolu”, wręczając je gościom z Kijowa.

W finale wieczoru, w nieformalnej atmosferze zebrani mieli okazję porozmawiać, podzielić się wrażeniami o wieloaspektowej pracy Stowarzyszenia oraz rozważyć zamierzenia na przyszłość.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України