Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Nasze sprawy
Obrady Zarządu Głównego ZPU

W dniu 23 czerwca br. w siedzibie ZPU w Kijowie (ul. I. Franki 40 B) odbyło kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie pod przewodnictwem prezesa Antoniego Stefanowicza. Zgodnie z porządkiem dnia omówiono szereg ważnych zagadnień.

Na wstępie Prezes ZPU zreferował bieżący stan spraw w organizacji.

Poinformował o zrealizowanych i zaplanowanych jeszcze w tym roku przedsięwzięciach, w tym ważnych imprezach jubileuszowych z okazji 30-lecia ZPU i 100. rocznicy Niepodległości Polski.

Omawiając uwarunkowania dotyczące dwóch ostatnich przedsięwzięć zaznaczył, iż w sytuacji, kiedy (jak dotychczas) brak jest scentralizowanego dofinansowania tych imprez, dla ich realizacji pożądane jest poszukiwanie sponsorów. Przypomniał też, że zgodnie z obowiązującym Statutem członkowie organizacji zrzeszonych w ZPU zobowiązani są spłacać składki członkowskie w oparciu o postanowienia przyjęte przez organizacje lokalne. 

W tym temacie, przy uwzględnieniu zaistniałych realnych możliwości, podjęto decyzję o organizacji jednodniowego Forum z tematyką poświęconą tym dwóm jubileuszom:

1. Postanowiono stworzyć Komitet Organizacyjny na czele z Lesią Jermak dla przeprowadzenia Festiwalu Zespołów Amatorskich podstawowych organizacji ZPU w składzie kijowskich przedstawicieli z możliwością zaangażowania innych podmiotów. Propozycje uczestnictwa w Festiwalu będą rozesłane do naszych organizacji do dnia 5 lipca br.

2. Na propozycję Natalii Szumlańskiej dotyczącą przebiegu i formatu konferencji naukowej nadsyłanie materiałów zamknąć datą 15 sierpnia 2018 roku. Materiały wystąpień i referatów Komitet prosi nadsyłać do dnia 27 września 2018 roku.

Dyskutowano o potrzebie istnienia i efektywności działania Komisji pod przewodnictwem Prezesa ZPU, rozpatrującej opinie kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od ZPU na otrzymanie Karty Polaka. Postanowiono kontynuować pracę tej Komisji w rozszerzonym składzie (członkowie Prezydium ZPU), zaś jej posiedzenia przeprowadzać we wtorki i piątki w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca.

W wystąpieniach podkreślano doraźną potrzebę zaostrzenie wymagań dotyczących podniesienia odpowiedzialności osób opiniujących status aplikantów Karty Polaka. Poruszono też kwestie związane z działalnością organizacji polskich, funkcjonujących na tymczasowo okupowanym obszarze Ukrainy, w szczególności sprawę zgłoszonych z tych regionów wniosków o przyznanie Karty Polaka.  Przeważyła opinia, aby dokładniej zbadać ich obecny status prawny i intencje w ich bieżącej działalności.

W sprawach organizacyjnych:

- omawiano zasady i procedurę uhonorowania zasłużonych działaczy ruchu polskimi i ukraińskimi odznaczeniami;

- rozpatrzono pozytywnie wnioski i przyjęto w skład Związku Polaków na Ukrainie dwie organizacje: Związek Polaków w Krzywym Rogu - (prezes Andżelika Bondarenko) i „Dom Polonii na Wschodzie" w Charkowie (prezes Aleksander Jan Giedroyć);

- nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Głównego ZPU: z funkcji członka Zarządu Głównego odwołano Włodzimierza Midzianowskiego w związku ze złożoną przez niego rezygnacją;

- Wiktorię Laskowską-Szczur odwołano z funkcji członka Zarządu Głównego za systematyczne nieuczestniczenie w jego posiedzeniach oraz nieprzepisowe zachowanie naruszające dobre imię ZPU;

- W skład Zarządu Głównego ZPU dokooptowano: Łarysę Bułanową, Rostysława Raczyńskiego i Włodzimierza Szczepaniaka.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України