Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Polska – Ukraina
ZA ISTOTNE ZASŁUGI

W sali recepcyjnej Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego” 30 września br. odbyła się ceremonia nagrodzenia Złotymi Odznakami Honorowymi Naczelnej Organizacji Technicznej Polski kierownika działu komunikacji medialnej - Dmytra Stefanowicza oraz kierownika działu pracy z rzadkimi i cennymi dokumentami Biblioteki Naukowo-Technicznej im. G. I. Denysenki przy KPI - Maryny Miroszniczenko.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kierownictwa uczelni: kierownik Działu Stosunków Międzynarodowych i Protokołu Lucja Szikałowa, z-ca dyrektora Biblioteki Naukowo-Technicznej Maryna Druczenko, Sekretarz Naukowy BNT Switłana Barabasz, z-ca dyrektora Ukraińsko-Polskiego Centrum KPI Anna Bidniuk.

Moderator ceremonii z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej KPI Jewhen Poliszczuk opowiedział obecnym o wielostronnym wkładzie wyróżnionych na rzecz zacieśnienia więzi między ukraińskimi i polskimi naukowcami i podziękował uhonorowanym za rzetelną pracę włożoną w sferę umocnienia kontaktów między polskimi i ukraińskimi uczelniami technicznymi oraz środowiskami naukowymi Polski i Ukrainy, życząc dalszych sukcesów w pracy naukowo-dydaktycznej.

Z poręczenia Przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej doktora honoris cause KPI Janusza Fuksy ceremonii wręczenia Odznak dokonała absolwentka rodzimej uczelni, redaktor kwartalnika „Krynica” Dorota Jaworska.

„Złotą Odznakę – przyznała Maryna Miroszniczenko - otrzymałam za popularyzację na Ukrainie osiągnięć polskiej inteligencji technicznej, naświetlanie jej powiązań z naszą uczelnią i cieszę się, że moja działalność w tej płaszczyźnie została dostrzeżona i uhonorowana”.

„Tę wysoką nagrodę – zaznaczył redaktor naczelny gazety „Київський політехнік” Dmytro Stefanowicz – otrzymałem za wieloletnią współpracę z sekcją polskich absolwentów, a kontakty naszej redakcji trwają już nie pierwsze dziesięciolecie. Pomyślnie współpracujemy, drukujemy materiały ilustrujące działalność dzisiejszych polskich inżynierów, byłych absolwentów KPI i jestem głęboko przekonany, że mamy przed sobą jeszcze wiele nowych sfer, w których będziemy współdziałać z obopólną korzyścią.

Politechnika Kijowska w latach powojennych wykształciła ponad 300 stypendystów polskich. Uczelnia współpracuje aktywnie ze swoimi polskimi absolwentami, skupionymi w Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Naczelnej Organizacji Technicznej, którą kieruje dr inż. Janusz Fuksa z Wrocławia. Regularnie w seminariach poświęconych współpracy polsko-ukraińskiej uczestniczy delegacja uczelni, a przedstawiciele Sekcji biorą udział w inauguracjach roku nauki w KPI.

Działająca w Polsce Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (wcześniej NOT) ma na celu wzmocnienie roli środowiska technicznego - prowadzenie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji inżynierów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, wspieranie innowacji w polskiej gospodarce, organizowanie olimpiad technicznych i konkursów mających na celu podniesienie prestiżu zawodu inżyniera. Na dzień dzisiejszy w ramach organizacji działa 40 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki i skupia ona ok. 120 tysięcy członków.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України