Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Nasze sprawy
Posiedzenie ZG Związku Polaków na Ukrainie

„Rok 2011 odbieram jako rok bardzo udany” – zaznaczył w swoim wystąpieniu Stanisław Kostecki (na zdjęciu w centrum, z lewej Antoni Stefanowicz, z prawej Łesia Jermak)

W dniu 11 grudnia w Kijowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie.

Sprawozdanie o działalności organizacji za okres, który upłynął od czasu ostatniego posiedzenia złożył prezes ZPU Stanisław Kostecki, zaznaczając w nim pozytywne procesy w rozwoju Związku, w tym powstanie kilku nowych organizacji związkowych. Mówił też o trudnościach, z którymi boryka się organizacja. Wśród nich nadal, niestety, w sferze marzeń pozostaje realizacja idei powstania wielofunkcyjnego Domu Polskiego w Kijowie, w związku z czym wynikają perypetie związane z utrzymaniem siedziby związku, która funkcjonuje dziś tylko dzięki dobroczynnym dotacjom sponsorów.

Ostrym problemem pozostaje też brak środków na przeprowadzenie kolejnego Kongresu ZPU, termin zwołania którego upłynął już dwa lata temu. Wyjściem z takiej sytuacji są próby stworzenia struktur, które uniezależniłyby organizację w zakresie gospodarczym od dotacji zewnętrznych.

Stanisław Kostecki poinformował zebranych, że we wrześniu z jego propozycji, przy wsparciu grupy inicjatywnej, przeprowadzony został Kongres Założycielski Partii Polaków Ukrainy, na którym wybrano go jej przewodniczącym, w związku z czym, dziękując za wieloletnią współpracę, zwrócił się do członków Zarządu z prośbą o udzielenie mu dymisji ze stanowiska prezesa ZPU, ze względu na skalę obowiązków, których wymaga praca nad statusem prawnym tworzonej Partii Polaków Ukrainy.

Przy 16 głosach „za”, 5 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” Zarząd ZPU przyjął dymisję S. Kosteckiego ze stanowiska prezesa. Ustępujący prezes zaproponował, aby stanowisko prezesa do czasu zwołania obrad Kongresu ZPU objął I wiceprezes Antoni Stefanowicz.

Roboczy moment posiedzenia ZG ZPURoboczy moment posiedzenia ZG ZPU

W toku dyskusji na stanowisko p.o. prezesa zgłoszono jeszcze dwie kandydatury: Anatola Terleckiego – prezesa Donieckiego Oddziału ZPU i Wiktorii Szczur – prezesa Żytomierskiego Oddziału ZPU.

Po burzliwych debatach prezesi A. Terlecki i W. Szczur odwołali swoje kandydatury, zważywszy na fakt, iż sprawami związanymi z przygotowaniem Kongresu ZPU powinna kierować osoba zamieszkała na stałe w Kijowie.

Z decyzji Zarządu do ZPU przyjęto nową organizację – Dniepropietrowską Regionalną Organizację Społeczną Ośrodek Kultury Polskiej im. K. Wojtyły.

Nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Głównego ZPU. Na stanowisko członka Zarządu, zwolnione przez A. Stefanowicza większością głosów wybrano Helenę Chomenko - prezesa oddziału ZPU w Białej Cerkwi. W skład Zarządu dokooptowano ustępującego ze stanowiska prezesa ZPU Stanisława Kosteckiego i Aleksandra Stefanowicza. Na propozycję A. Stefanowicza zdecydowano do czasu zwołania Kongresu stanowisko pierwszego zastępcy prezesa ZPU pozostawić wolnym.

Antoni Stefanowicz zaproponował też, aby w działaniach związku uaktywnić pracę jego Prezydium.

KOS
(Informacja własna)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України