Dziś: niedziela,
26 maja 2019 roku.
Przegląd do nr 591 – maj 2019 r.
Aktualności
Znad Morza Czarnego donoszą
Ukraina - Polska: nasza przeszłość i archiwa

Rok 2018 był wyjątkowy dla Ukraińców i Polaków. Sto lat temu, na mocy swego IV Uniwersału Centralna Rada proklamowała niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rzeczpospolita - przywróciła integralność terytorialną i suwerenność kraju. Pod koniec roku Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły, Archiwum Państwowe Obwodu Mikołajewskiego i Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zainicjowała międzynarodowy Okrągły Stół na temat "Ukraina – Polska: źródła, archiwa, historia" oraz wystawę „Ukraińskie ślady na Ziemi Piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim" przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie i Fundacji" NIEDALEKO ".

Otwierając posiedzenie organizatorów i uczestników wspólnego projektu powitał wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Odessie Sebastian Zagdański, rektor Leonid Klimenko i prezes Obwodowego Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie Elżbieta Sielańska.

Tematyka większości referatów i wystąpień odzwierciedlała okres ukraińskich rewolucji w latach 1917-1921, a zdaniem historyków naukowe opracowanie dokumentów z tamtych czasów pozostaje polem do działania dla współczesnej ukraińskiej historiografii.
Strona polska i ukraińska brały udział w dyskusji nad ważnymi zagadnieniami z dziedziny archiwizacji.

Dyrektor archiwum Larisa Lewczenko opowiadała o tworzeniu bazy źródłowej z zakresu  historii Polaków z Mikołajewszczyzny. Anna Choziaszewa poruszyła problematykę związaną z utworzeniem Narodowego Funduszu Archiwalnego Ukrainy. Prezentacje specjalistów Oleny Fedorowicz i Wictorii Neczytajło odzwierciedlały wyniki podróży do Polski odbytej celem zapoznania się z doświadczeniem swoich kolegów.

Przy naświetleniu zasad pracy polskich archiwistów zasługują na uwagę referaty dyrektora archiwum dr Tomasza Matuszaka („W stulecie niepodleglosci. Archiwa polskie wczoraj i dziś“), mgr Michała Ordaka („Dostęp do źródeł a nowoczesna technologia. Przykłady rozwiązań przyjętych w archiwach polskich“), dr Macieja Hubki („Materiały archiwalne jako podstawa działań edukacyjnych – wybrane zagadnienia“)

Wystawa, rozmieszczona w Obwodowym Archiwum Mikołajewa, składa się z 20 stanowisk z tekstem i materiałami ilustracyjnymi, ilustrującymi fakty współczesnej historii i relacje dwóch sąsiednich narodów w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Na ziemi Piotrkowskiej Ukraińcy bytowali ze względu na okoliczności historyczne. Obecnie archiwa zawierają dokumentację, w tym nominalne listy uchodźców i oficjalną korespondencję urzędników dotyczącą ich przesiedlenia i świadczenia pomocy materialnej. W mieście byli nie tylko uchodźcy. Od grudnia 1920 r. do listopada 1921 r. w Piotrkowie funkcjonował obóz dla internowanych nr 11, w którym przetrzymywano od 370 do 540 żołnierzy armii URL. Po likwidacji obozów otrzymali oni status emigrantów politycznych, aczkolwiek nie wszyscy wrócili. Według oficjalnych danych pozostało zaledwie sto osób. Potwierdzają to zeskanowane kopie dokumentów wydanych przez URL, ukraińską misję dyplomatyczną i ukraiński Komitet Centralny w Polsce, zaświadczenia od starosty potwierdzające prawo do czasowego pobytu, karty rejestracyjne, karty rachunkowe z danymi osobowymi niezbędnymi do uzyskania stałego miejsca zamieszkania, a także fotografie.

Udokumentowana historia stosunków polsko-ukraińskich budzi zainteresowanie operując konkretnymi faktami, wydarzeniami i osobami. Deputowani Ludowi Ukrainy Taras Kremin i Iwan Sawka, nauczyciele akademiccy i szkolni obecni na otwarciu wystawy, nazwali projekt niezbędnym, ważnym i użytecznym.

Natalia SMIRNOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України